Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norge har inngått kontrakt om kjøp av fem nye P-8A Poseidon maritime patruljefly

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

På vegne av Forsvarsdepartementet har Forsvarsmateriell i dag undertegnet kontrakt med amerikanske myndigheter om anskaffelse av fem P-8A Poseidon maritime patruljefly (MPA) til Forsvaret. Det første flyet lander på norsk jord i 2022 og alle flyene vil være på plass innen 2023.

Chargé d'Affaires James P. DeHart fra den amerikanske ambassaden og direktør Mette Sørfonden i Forsvarsmateriell undertegnet kontrakten.
Chargé d'Affaires James P. DeHart fra den amerikanske ambassaden og direktør Mette Sørfonden i Forsvarsmateriell undertegnet kontrakten. Foto: Asgeir Spange Brekke

Viktig for vår situasjonsforståelse

Kjøpet gjøres som en ordinær anskaffelse fra amerikanske myndigheter gjennom «Foreign Military Sales». Flyene produseres av Boeing Defense, Space & Security og bygger på flytypen Boeing 737-800. P-8A Poseidon er allerede i operativ drift i US Navy. Norge går inn i en veletablert produksjonslinje som leverer fly til US Navy, Royal Australian Air Force og Storbritannias Royal Air Force.

– Ved siden av selve flyene, vil anskaffelsen også omfatte moderne sensorer, overvåkings- og støttesystemer og nye antiubåtvåpen. P-8A Poseidon kan dekke store havområder på kort tid og oppholde seg lenge i et operasjonsområde, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Flyene har evne til å samle informasjon, detektere, identifisere, følge og om nødvendig ramme mål under vann.

– P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder, og vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger, sier Eriksen Søreide.

Kontrakten er fremforhandlet gjennom investeringsprosjekt 2047 Videreføring av MPA- og ISR-kapasitet som ble igangsatt på bakgrunn av Stortingets behandling av Innst. 127 S (2016 – 2017) jf. Prop. 27 S (2016-2017) i desember 2016.

P-8A Poseidon vil erstatte dagens seks P-3 Orion og tre DA-20 Jet Falcon.

– Prosjektets kostnadsramme utgjør omlag 10 mrd. 2017-kroner i tillegg til en andel som vil gå over Etterretningstjenestens budsjetter. Anskaffelsens totale kostnader ligger innenfor kostnadsrammen i langtidsplanen for Forsvaret, sier forsvarsministeren.

Prosjektet understøtter Stortingets prioriteringer og den forsvarsstrukturen som er vedtatt i Innst. 62 S (2016 – 2017) jf. Prop 151 S (2015 – 2016) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren.

Illustrasjonsbilde av Boeings P-8A Poseidon (US Navys fly avbildet).
Illustrasjonsbilde av Boeings P-8A Poseidon (US Navys fly avbildet). Foto: Boeing

Strategisk kapasitet

Det maritime domenet har alltid vært viktig i norsk sikkerhetspolitikk. Norske havområder er om lag syv ganger større enn landområdene, og avstandene er store.  Norske og tilstøtende havområder har fått økt militærstrategisk betydning, og lite tyder på at betydningen blir mindre i årene som kommer.

Det nye sikkerhetsbildet stiller økende krav til situasjonsforståelsen i egne nærområder. Evne til å håndtere dagens og fremtidens utfordringer, både over og under vann, må derfor styrkes.

NATO retter nå mer oppmerksomhet mot det maritime domenet, og maritime patruljefly er en etterspurt kapasitet. Som en nasjon med sterke maritime interesser er det av stor betydning at Norge bidrar til å sikre fri ferdsel på havene, og spesielt de transatlantiske forbindelseslinjene, som er helt avgjørende for alliert sikkerhet.

De norske maritime patruljeflyene har vært skiftet ut med jevne mellomrom for å følge den teknologiske utviklingen for overvåking. Overvåking under vann er teknologisk krevende. Kombinasjonen av nye sikkerhetspolitiske omgivelser og nye generasjoner ubåter i norske nærområder, innebærer at moderne sensorer og systemer for overvåking er avgjørende.

Illustrasjonsbilde P-8A Poseidon
Illustrasjonsbilde P-8A Poseidon Foto: Boeing

Viktig med overvåkning av nordområdene

Norges overvåking av de maritime områdene er viktig både nasjonalt og som et markant bidrag til det allierte fellesskapet i NATO. De norske maritime patruljeflyene har siden rundt 1960 stått for en synlig og regelmessig militær aktivitet i nordlige havområder.

– P-8A Poseidon vil fortsette i et kjent og etablert operasjonsmønster. En videreføring av denne aktiviteten med norske fly vil bidra til å sikre fortsatt stabilitet og forutsigbarhet i området, samt at norske allianseforpliktelser ivaretas, sier Eriksen Søreide.

P-8A Poseidon vil være et vesentlig bidrag til suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse. Flyene vil også være en kapasitet for søk og redning i havområdene utenfor Norge, og et viktig bidrag til samfunnssikkerheten gjennom evnen til å bidra i maritime kontraterroroperasjoner.

Også Storbritannia er i ferd med å anskaffe P-8A, og sammen med USA og Norge vil den samlede evnen til å overvåke havområdene i Nord-Atlanteren øke betydelig.

– Anskaffelsen av nye maritime patruljefly viser Norges evne og vilje til å investere i moderne og relevant forsvarskapasitet, avslutter forsvarsministeren.

 

Les mer på temasiden vår om P-8A Poseidon.