Norge har inngått kontrakt om kjøp av fem nye P-8A Poseidon maritime patruljefly

På vegne av Forsvarsdepartementet undertegnet Forsvarsmateriell 29. mars 2017 kontrakt med amerikanske myndigheter om anskaffelse av fem P-8A Poseidon maritime patruljefly (MPA) til Forsvaret. Det første flyet lander på norsk jord i 2022 og alle flyene vil være på plass innen 2023.

Illustrasjonsbilde av Boeings P-8A Poseidon (US Navys fly avbildet).
Illustrasjonsbilde av Boeings P-8A Poseidon (US Navys fly avbildet). Foto: Boeing

De nye maritime patruljeflyene er en formidabel plattform for maritim overvåking

Kjøpet gjøres som en ordinær anskaffelse fra amerikanske myndigheter gjennom «Foreign Military Sales». Flyene produseres av Boeing Defense, Space & Security og bygger på flytypen Boeing 737-800. P-8A Poseidon er allerede i operativ drift i US Navy. Norge går inn i en veletablert produksjonslinje som leverer fly til US Navy, Royal Australian Air Force og Storbritannias Royal Air Force.

Anskaffelsen vil også omfatte moderne sensorer, overvåkings- og støttesystemer og nye antiubåtvåpen. P-8A Poseidon kan dekke store havområder på kort tid og oppholde seg lenge i et operasjonsområde. Flyene har evne til å samle informasjon, detektere, identifisere, følge og om nødvendig ramme mål under vann. I tillegg vil flyene kunne drive søk og redning og andre viktige samfunnsoppgaver.

Kontrakten er fremforhandlet gjennom investeringsprosjekt 2047 Videreføring av MPA- og ISR-kapasitet som ble igangsatt på bakgrunn av Stortingets behandling av Innst. 127 S (2016 – 2017) jf. Prop. 27 S (2016-2017) i desember 2016.

Chargé d'Affaires James P. DeHart fra den amerikanske ambassaden og direktør Mette Sørfonden i Forsvarsmateriell undertegnet kontrakten.
Chargé d'Affaires James P. DeHart fra den amerikanske ambassaden og direktør Mette Sørfonden i Forsvarsmateriell undertegnet kontrakten. Foto: Asgeir Spange Brekke

P-8A Poseidon vil erstatte dagens seks P-3 Orion og tre DA-20 Jet Falcon og vil bli operert av 333 skvadronen.

Prosjektets kostnadsramme utgjør omlag 10 mrd. 2017-kroner i tillegg til en andel som vil gå over Etterretningstjenestens budsjetter. Anskaffelsens totale kostnader ligger innenfor kostnadsrammen i langtidsplanen for Forsvaret. Prosjektet understøtter Stortingets prioriteringer og den forsvarsstruktur som er vedtatt i Innst. 62 S (2016 – 2017) jf. Prop 151 S (2015 – 2016) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren.

Strategisk kapasitet

Det maritime domenet har alltid vært viktig i norsk sikkerhetspolitikk. Norske havområder er om lag syv ganger større enn landområdene, og avstandene er store. Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde, blant annet på grunn av næringsvirksomhet. Norske og tilstøtende havområder har nå fått økt militærstrategisk betydning, og lite tyder på at betydningen blir mindre i årene som kommer.

Det nye sikkerhetsbildet stiller økende krav til situasjonsforståelsen i egne nærområder. Evne til å håndtere dagens og fremtidens utfordringer, både over og under vann, må derfor styrkes. Dette oppnår vi med innføring av fem P-8A Poseidon i 2022-23.

P-8A Poseidon er en formidabel plattform for informasjonsinnsamling som er avgjørende for å gi norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger. Med moderne sensorer vil de nye Poseidon-flyene videreføre og bedre denne evnen.

De norske maritime patruljeflyene har vært skiftet ut med jevne mellomrom for å følge med på den teknologiske utviklingen for overvåking. Overvåking under vann er teknologisk krevende. Kombinasjonen av nye sikkerhetspolitiske omgivelser og nye generasjoner ubåter i norske nærområder, innebærer at moderne sensorer og systemer for overvåking er avgjørende.

Viktig med overvåkning av nordområdene

Norge har en svært viktig oppgave i å overvåke de maritime områdene. De norske maritime patruljeflyene har siden rundt 1960, stått for en synlig og regelmessig militær aktivitet i nordlige havområder.

Også Storbritannia er i ferd med å anskaffe Poseidon, og sammen med USA og Norge vil den samlede evnen til å overvåke havområdene i Nord-Atlanteren øke dramatisk. De norske maritime patruljeflyene vil også bli et meget relevant bidrag til internasjonale operasjoner.

En kapasitet som P-8 vil være et markant bidrag til det allierte fellesskapet. NATO retter nå mer oppmerksomhet mot det maritime domenet, og maritime patruljefly er en etterspurt kapasitet. Som en nasjon med sterke maritime interesser er det av stor betydning at Norge bidrar til å sikre fri ferdsel på havene, og spesielt de transatlantiske forbindelseslinjene, som er helt avgjørende for alliert sikkerhet.