Historisk arkiv

Vi ønsker å bidra til god informasjon om ubåtanløp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Egon Holstad legger i iTromsø og VG bredsiden til i sin kommentar om anløp av reaktordrevne fartøy i nord. Det tåler jeg nok godt, men benytter allikevel anledningen til å avklare noen momenter.

Vi har akkurat arrangert et folkemøte om Grøtsund, der det var samlet et bredt panel for å svare på spørsmål fra innbyggerne i Tromsø. Det kom mange gode spørsmål der, og jeg håper at vi fikk forklart bakgrunnen for at regjeringen har valgt Grøtsund som havn for reaktordrevne fartøy og det sikkerhets- og beredskapsopplegget som legges til grunn for aktiviteten. Jeg setter stor pris på at de som var til stede luftet sine bekymringer. Jeg har stor respekt for at innbyggerne i Tromsø og kommunene rundt har kjent på usikkerhet og ønsker klare svar. Det skal vi bidra til og var hovedformålet med møtet

Jeg ser at noen av mine uttalelser kan ha bidratt til å øke temperaturen i debatten. Som jeg sa på folkemøtet: Jeg mener at det nylige vedtaket i Tromsøs kommunestyre var merkelig. At jeg brukte ordet amatørmessig er flåsete og beklagelig, så la meg heller forklare hva jeg mente.

Det har siden i fjor høst vært et godt og konstruktivt samarbeid mellom Statsforvalter i Troms og Finnmark, de berørte kommunene, og andre aktører om å ferdigstille beredskapsplanverk for mottak av reaktordrevne fartøyer. Kommunene har gjort en solid innsats, og Tromsø kommune meldte på folkemøtet at de nå har tilstrekkelig planverk på plass, selv om det er enkelte forhold som det jobbes videre med. I dette arbeidet er det viktig at man har klarhet i hvem som har ansvar for hva, og i det lyset er kommunestyrets vedtak dårlig egnet. For øvrig har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet nå gitt forhåndsgodkjenning til at Grøtsund kan benyttes som anløpshavn for allierte reaktordrevene fartøyer.

Jeg har vært tydelig på at beredskapsplaner skal være klare, befolkningen skal informeres og aktørene skal ha øvd før vi går videre.

Den digitale øvelsen som ble avholdt i slutten av april var viktig for å klargjøre de ulike beredskapsaktørenes rolle og ansvar i forbindelse med mottak av allierte reaktordrevne fartøyer, herunder ved en hendelse eller ulykke. Øvelsen var en sentral del av arbeidet med tilrettelegging for anløp. I tillegg vil Forsvaret og andre relevante aktører vil gjennomføre en fysisk øvelse på stedet i løpet av de kommende dagene.

Flere har tatt opp at det har vært for lite informasjon til befolkningen. Jeg har hele tiden understreket at det ville bli avholdt et folkemøte som ledd i dette arbeidet, nettopp for at de berørte kommunenes innbyggere skulle få svar på de spørsmål de har. Jeg har sett det som hensiktsmessig å vente med dette til de ulike forberedende arbeidene var mest mulig i havn, for å kunne gi best mulige svar. Jeg håper folkemøtet bidro til å dempe den usikkerhet mange føler knyttet til denne type aktivitet. Det ble også åpnet for å få svar på spørsmål i ettertid, og både vi og blant annet DSA har lagt ut informasjon på nett.

Til sammen betyr dette at vi har gjennomført de viktigste forberedelsene som har vært en forutsetning for anløp av reaktordrevet fartøy: Vi har på plass et relevant beredskapsplanverk, vi har gjennomført den planlagte øvelsesaktiviteten og vi har hatt et folkemøte.

Når regjeringen har besluttet å legge til rette for anløp av allierte reaktordrevne fartøyer i Grøtsund, er beslutningen tatt på grunnlag av flere årtiers erfaringer. Kunnskap og erfaring tilsier at det er lite sannsynlig at det skulle skje et uhell med et slikt alliert fartøy ved kai. Det er som kjent heller ikke noe nytt at allierte reaktordrevne fartøyer anløper havn i Tromsø-området. Slike fartøyer la jevnlig til kai ved Olavsvern i flere årtier. Noen påpeker at det var en militær havn og dermed annerledes, men vaktholdet vi vil etablere ved Grøtsund, vil være minst like omfattende som det var ved Olavsvern.

Innseilingen til Grøtsund vurderes dessuten til å være enklere enn den var til Olavsvern. Samtidig vil disse anløpene ha svært stor betydning for Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk. Jeg er derfor trygg på at Grøtsund vil bidra på en svært positiv måte til vår felles sikkerhet i årtiene som kommer.

Vi ønsker at våre allierte trener og øver hos oss og i våre nærområder. På den måten kan de forberede seg på å støtte oss dersom det skulle bli nødvendig i en krisesituasjon. Med å klargjøre Grøtsund havn legger vi bedre til rette for at allierte fartøy kan være til stede i nord. Det er viktig for vår sikkerhet.