Historisk arkiv

Utelukkelse av selskaper fra SPU og endringer i statsobligasjonsunntaket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har besluttet å utelukke selskapene Sesa Sterlite, Africa Israel Investments og Danya Cebus fra SPU.

Utelukkelse av selskaper: Finansdepartementet har besluttet å utelukke selskapene Sesa Sterlite, Africa Israel Investments og Danya Cebus fra SPU.

Finansdepartementet mottok en tilråding fra Etikkrådet 13. september 2013 om å utelukke selskapet Sesa Sterlite fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Tilrådingen bygger på en tidligere tilråding om å utelukke selskapet Vedanta Resources Ltd. (Vedanta) og to av dets datterselskaper, som har virksomhet i India. Finansdepartementet fulgte Etikkrådets tilråding om å utelukke Vedanta og de to datterselskapene i 2007.

Sesa Sterlite er et nyetablert datterselskap av Vedanta. Etikkrådets vurdering er at den aktuelle virksomheten i India, og som per i dag drives gjennom Sesa Sterlite, innebærer en uakseptabel risiko for alvorlig miljøskade og grove brudd på menneskerettigheter. Etikkrådet har jevnlig oppdatert sin vurdering av Vedanta og grunnlaget for utelukkelse anses fortsatt å være til stede. Finansdepartementet har i tråd med Etikkrådets tilråding besluttet at Sesa Sterlite utelukkes fra SPUs investeringsunivers, samt å opprettholde utelukkelsen av Vedanta.

Finansdepartementet mottok videre 1. november en tilråding fra Etikkrådet om å utelukke selskapene Africa Israel Investments og Danya Cebus fra SPU som følge av medvirkning til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner gjennom byggevirksomhet i Øst-Jerusalem. Selskapene var utelukket i perioden august 2010 til august 2013 på bakgrunn av tilsvarende virksomhet. Finansdepartementet har besluttet å følge Etikkrådets tilråding.

Finansdepartementets endelige beslutning om utelukkelse skjer på bakgrunn av tilrådinger fra Etikkrådet. Departementet har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådingene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at investeringer i overnevnte selskaper vil utgjøre en uakseptabel risiko for brudd på retningslinjene for observasjon og utelukkelse.

Mer om Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland 

Endringer i statsobligasjonsunntaket:
Det følger av mandatet fra Finansdepartementet til Norges Bank at Statens pensjonsfond utland (SPU) i visse tilfeller kan avskjæres fra å investere i rentebærende instrumenter utstedt av stater[1]. SPU er ikke et utenrikspolitisk instrument, og det er kun i særskilte situasjoner der det er rettet omfattende internasjonale sanksjoner eller tiltak som Norge har sluttet opp om at det er slike begrensninger på investeringer i statsobligasjoner.

Statsobligasjonsunntaket gjaldt tidligere kun obligasjoner utstedt av Myanmar. Ettersom internasjonale sanksjoner og tiltak endres over tid er det naturlig at det jevnlig vurderes hvilke stater som skal omfattes av unntaket, i lys av hvilke stater som er gjenstand for de mest omfattende sanksjons- og tiltaksregimer. Finansdepartementet har i samråd med Utenriksdepartementet gjort en slik vurdering og kommet til at unntaket ikke lenger bør gjelde for Myanmar, men at Nord-Korea, Syria og Iran nå skal omfattes av unntaket. Finansdepartementet har informert Norges Bank og Etikkrådet om beslutningen. Etter det departementet er kjent med, utsteder ingen av disse landene statsobligasjoner i dag.

 

[1] Mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland § 3-1 (2) c.