Forsiden

Historisk arkiv

Regjeringen forsterker innsatsen mot økonomisk kriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen skal etablere et nytt nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter mot økonomisk kriminalitet. Sentret er et av 22 tiltak i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet og skal etableres innen 1. april 2016.

– Jeg er glad for at vi så raskt får på plass et nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter mot økonomisk kriminalitet. Senteret skal legge til rette for at Skatteetaten, kontrolletatene og politiet kan utnytte etatenes samlede analyse- og etterretningsinformasjonen bedre. Dette vil bidra til en mer effektiv, slagkraftig og treffsikker bekjempelse av økonomisk kriminalitet, sier finansminister Siv Jensen.

– Etableringen av det nasjonale senteret viser at økonomisk kriminalitet står høyt på regjeringens dagsorden. I tillegg vil de endringene vi gjør i nærpolitireformen, med større politidistrikt og sterkere fagmiljøer, gjøre politiet enda bedre rustet til å bekjempe denne typen kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

– Senteret vil også være viktig i kampen mot annen organisert kriminalitet, og det er viktig at det samarbeider nært med for eksempel Kripos om slike saker, sier Anundsen.

Det nasjonale tverretatlige analyse- og etterretningssenteret skal bl.a. utarbeide rapporter om et nasjonalt trusselbilde og operasjonelle etterretningsrapporter innen økonomisk kriminalitet. Det skal også gi støtte til regjeringens kontaktforum for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

Senteret skal ikke ta opp enkeltsaker eller bidra direkte inn i politiets eller kontrolletatenes arbeid i konkrete saker.

Skatteetaten skal, sammen med Politidirektoratet, etablere dette senteret i Økokrim innenfor eksisterende budsjettrammer og gjeldende regelverk. For å utnytte potensialet i det tverretatlige samarbeidet mellom etatene skal også Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet delta. Senteret skal også hente inn relevant informasjon fra næringslivet og andre relevante aktører.