Historisk arkiv

Høring - eiendomsskatt på produksjonslinjer i kraftanlegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om endringer i eigedomsskattelova og skatteloven vedrørende beskatning av produksjonslinjer (matelinjer) i kraftanlegg. En slik høring ble varslet i Prop. 1 LS (2016-2017) Skatter, avgifter og toll 2017.

Produksjonslinjer er kraftlinjer som brukes til å mate kraft fra kraftanlegg inn i overføringsnettet. Departementet mener at alle at driftsmidler som er nødvendige for å realisere verdien av kraftproduksjonen bør inngå i markedsverdien av kraftanlegget. Departementet foreslår en endring som klargjør at skattyters produksjonslinjer inngår i kraftanlegget. Videre foreslås en endring som innebærer at fradragsretten i eiendomsskatten blir tilsvarende som i grunnrenteskatten. Forslagene vil gi administrative besparelser og et provenytap som etter foreløpige vurderinger anslås å være relativt beskjedent.

Høringsnotatet kan leses her

Høringsfristen er 25. juli 2017.