Historisk arkiv

Nyheter

Regjeringen foreslår forenklinger i regnskapsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt frem et forslag til endringer i blant annet regnskapsloven. Endringene er en del av regjeringens forenklingsarbeid

Endringene som foreslås, følger opp deler av Regnskapslovutvalgets to utredninger NOU 2015: 10 Lov om regnskapsplikt og NOU 2016: 11 Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

– Forslagene innebærer forenklinger og reduserte kostnader for næringslivet. Dette er i tråd med regjeringens mål, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Forenklingsforslagene kan samlet gi brutto innsparinger for norsk næringsliv på opp mot 1 milliard kroner ifølge utregninger utført av Nærings- og fiskeridepartementet.

Det foreslås at små foretak (inkludert aksjeselskap) ikke lenger skal ha plikt til å utarbeide årsberetning. Forslaget gir betydelige forenklinger for små foretak.

Proposisjonen inneholder også forslag om at krav til åpningsbalanse ved stiftelser, fusjon, fisjon eller omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap ikke videreføres i selskapslovgivningen.

Departementet foreslår videre at små enkeltpersonforetak og samtlige små ansvarlige selskap kan utarbeide årsregnskap etter en regel om begrenset regnskapsplikt når dette kan anses som god regnskapsskikk.

Les mer i Prop. 160L (2016-2017) Endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger)