Historisk arkiv

Proposisjon om lovfesting av omgåelsesregelen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen legger i dag frem forslag til lovfesting av den generelle omgåelsesregelen i skatteretten.

− En lovfesting av omgåelsesregelen vil bidra til større rettssikkerhet for skattyterne. Regelen forebygger skatteomgåelse og bidrar til en rettferdig fordeling av skattebyrden. En så viktig skatteregel bør være lovfestet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

I Norge har vi lenge hatt en generell omgåelsesregel. Regelens funksjon er å trekke grensen mellom akseptabel skatteplanlegging og uakseptabel skatteomgåelse. Regelen er ulovfestet og utviklet i samspill mellom rettspraksis og juridisk teori, og har samme juridiske rang som formell lov. Ved bruk av regelen skjærer man gjennom den juridiske formen og skattlegger ut i fra den underliggende økonomiske realiteten («gjennomskjæring»).

− Omgåelsesregelen har en viktig forebyggende effekt. I en åpen og avansert moderne økonomi er skattesystemet sårbart for omgåelser. Omgåelsesregelen bidrar til vern av skattefundamentet og legger slik sett til rette for lavere satser. Regelen bidrar også til en riktigere og mer rettferdig fordeling av skattebyrden, uavhengig av skattyternes ressurser og tilgang til skatterådgivere, sier finansministeren.

I 2015 ga Finansdepartementet professor emeritus Frederik Zimmer i oppdrag å utrede en lovfesting av omgåelsesregelen. Zimmers utredning ble avgitt i mars 2016 (NOU 2016: 5 Omgåelsesregel i skatteretten). I utredningen foreslås en egen lov om omgåelse som skal gjelde for alle skatter og avgifter.

Departementets lovforslag bygger på Zimmers utredning, og følger opp mange av forslagene i utredningen. I likhet med i utredningen, foreslås det i proposisjonen visse justeringer når det gjelder betydningen av skattefordeler i utlandet, omtale av omgåelsesmuligheter i lovforarbeider og skattyterens subjektive formål. For øvrig legges det ikke opp til vesentlige endringer sammenliknet med gjeldende ulovfestet rett. Utredningen har vært på høring, og mange ga da uttrykk for at de ønsket en kortere og mer praktikabel lovtekst enn i utredningens forslag. Dette ønsket er fulgt opp i proposisjonen.

− Mange land har generelle omgåelsesregler. Det er vanlig at slike regler er lovfestet. Sterke hensyn tilsier at regelen lovfestes også i Norge, ikke minst hensynet til forutberegnelighet for skattyterne, avslutter finansminister Siv Jensen.

Departementet foreslår at den lovfestede regelen skal gjelde for direkte skatt og for merverdiavgift, jf. forslag til § 13-2 i skatteloven og § 12-1 i merverdiavgiftsloven. Disse bestemmelsene foreslås gjort gjeldende fra og med inntektsåret 2020.

Les mer: