Historisk arkiv

Utredning om skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet mottok i dag utredningen fra utvalget som har utredet og vurdert skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt.

Utvalget ble nedsatt av regjeringen 21. juni 2017.

Utvalget fikk i mandat å utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt overfor skattemyndighetene ved utøvelse av skatterådgivning. Videre ble utvalget bedt om å vurdere om skatterådgiveres opplysningsplikt til skattemyndighetene bør utvides, herunder om det bør innføres opplysningsplikt om selskapsstrukturer og formålet med finansielle transaksjoner, og om skatterådgiveres taushetsplikt bør begrenses.

Utvalget fikk også i oppdrag å vurdere om anbefalingene fra OECDs BEPS-prosjekt tiltak 12 om opplysningsplikt for skatterådgivere om aggressiv skatteplanlegging bør innføres i norsk rett.

Finansdepartementet tar sikte på å sende rapporten på høring i august 2019.

Les mer: