Historisk arkiv

Nedsettelse av en ekspertgruppe for samfunnsøkonomisk vurdering av smitterverntiltak m.v – Covid-19

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansministeren og helse- og omsorgsministeren har samarbeidet om å etablere et ekspertutvalg som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smittevernstiltak.

Vi må ha effektive tiltak for å håndtere pandemien, men med minst mulig negative økonomiske virkninger for samfunnet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Ekspertene skal både analysere nye tiltak som er til vurdering, og gjennomgå de eksisterende tiltakene for å se hvordan de kan tilpasses slik at de negative konsekvensene for økonomien og samfunnet for øvrig blir minst mulig.  Dersom det er tiltak som vurderes som særlig skadelige for økonomien skal det vurderes om de kan erstattes av andre tiltak.

Vi vet at tiltakene koster, men folk over hele landet følger opp. Det er imponerende. Målet vårt er å forsøke å slå ned smittespredningen for å begrense presset på helsetjenesten. Vi gjør dette for å sikre at alle som blir alvorlig syke eller utsettes for ulykker, får den helsehjelpen de trenger, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Analysene skal kunne inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for videre tiltak. Oppdragsgiver er Helsedirektoratet, og gruppen skal kunne bistå Helsedirektoratet med løpende økonomifaglige vurderinger. Første rapport skal leveres innen 6. april. Gruppens rapporter blir offentlige så snart regjeringen har tatt beslutninger om smittevernstiltak. Gruppen skal ledes av professor Steinar Holden og vil ha medlemmer fra SSB, Norges Bank, UiO, NTNU, Oslo Economics, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helsedirektoratet.

Et viktig formål er å få fram alternativer som kan minimere negative samfunnsvirkninger. Betydningen av alternative/supplerende tiltak til smittevern skal også vurderes, herunder økt kapasitet i helsevesenet og beskyttelse/isolasjon av grupper som er særlig sårbare ved smitte. Vurderingene baseres på oppdaterte tall og beregninger fra FHI om smittespredning og effekter av iverksatte tiltak. FHI vil levere best mulig kunnskapsgrunnlag for hvordan de ulike tiltakene virker på smittespredning.

Ekspertgruppen består av:

  • Steinar Holden (UiO)
  • Thomas von Brasch (SSB)
  • Kjersti Næss Torstensen (Norges Bank)
  • Jon Magnussen (NTNU)
  • Erik Magnus Sæther (Oslo Economics)
  • Tone Evje (Nærings- og fiskeridepartementet)
  • Vegard Hirsch (Finansdepartementet)
  • Lars Fjell Hansson (Finansdepartementet)
  • Kjartan Sælensminde (Helsedirektoratet)

Gruppen kan utvides eller medlemmer byttes ut dersom nye kompetansebehov oppstår.

Ekspertgruppens mandat:

Det nedsettes en ekspertgruppe som skal vurdere samfunnsøkonomiske effekter av smitteverntiltak. Slike vurderinger skal gjennomføres ved endringer av eksisterende tiltak og beslutninger om nye tiltak. Det skal utredes hvordan de negative økonomiske konsekvensene av gjeldende smittevernstiltak kan reduseres ved bedre målretting av tiltakene.

Oppdragsgiver er Helsedirektoratet. Analysene skal kunne inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for videre tiltak.

Målet med tiltakene som er iverksatt er at den som er smittet, ikke smitter andre. Strategi, tiltaksnivå og innretning er i hovedsak fastsatt frem til og med 13. april. En ny beslutning skal tas 8. april.  Frem til dette tidspunktet er det avgjørende å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for endring av tiltak slik at negative virkninger kan reduseres samtidig som eksisterende tiltak kan forbedres og eventuelt nye tiltak utvikles. Tiltak skal vurderes med tanke på om det er mulig å justere dem slik at de fortsatt gir god effekt, men samtidig tilpasses slik at de negative konsekvensene av tiltakene blir minst mulige.  Dersom det er tiltak som vurderes som særlig skadelige for økonomien bør det vurderes om de kan erstattes av andre tiltak.

Gruppen skal primært beregne de realøkonomiske virkningene av tiltakene. Ekspertgruppen skal gjøre samfunnsøkonomiske beregninger som grunnlag for å velge og dimensjonere ulike tiltak for å redusere smittespredning og få fram de avveininger som bør gjøres.  Et viktig formål er å få fram alternativer som kan minimere negative samfunnsvirkninger. Beregningene må belyse og vurdere hvordan usikkerhet bør håndteres og hvordan data kan hentes inn for å gjøre avveiningene sikrere.

Betydningen av alternative/supplerende tiltak til smittevern skal også vurderes, herunder økt kapasitet i helsevesenet og beskyttelse/isolasjon av grupper som er særlig sårbare ved smitte. Gruppen skal også kunne komme med forslag til optimering av tiltaksmiks innenfor aktuelle hovedvalg basert på samfunnsøkonomiske avveininger.

Vurderingene baseres på oppdaterte tall og beregninger fra FHI om smittespredning og effekter av iverksatte tiltak. FHI vil levere best mulig kunnskapsgrunnlag for hvordan de ulike tiltakene virker på smittespredning.

Gruppen skal kunne bistå Helsedirektoratet med løpende økonomifaglige vurderinger. Gruppens leveranser vil måtte innpasses tidsmessig til de planlagte beslutningsprosessene i regjeringen.  Første rapport skal leveres innen 6. april og tilpasses tidsmessig behov for beslutninger om endringer av tiltak. Det må også påventes at det vil bli behov for tilpasning av tiltak etter dette. Videre leveranser fra gruppen må avklares ut fra behov.  Gruppens rapporter blir offentlige så snart regjeringen har tatt beslutninger om smittevernstiltak.