Historisk arkiv

Sparebanker som deler ut utbytte bør vektlegge utdelinger til gaver

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet forventer at norske banker er tilbakeholdne med å dele ut utbytte fremover. Sparebanker som deler ut utbytte, bør legge vekt på å dele ut gaver til allmennyttige formål.

I pressemelding 20. januar i år viste departementet til behovet for midler til allmennyttige formål som en del av bakgrunnen for å sette en noe høyere utdelingsgrense for norske banker enn det Finanstilsynet hadde foreslått. Etter en forskriftsendring som departementet fastsatte 24. februar, kan også sparebanker dele ut overskuddsmidler etter fullmakt fra generalforsamlingen. I høringsnotatet om forskriftsendringen la Finanstilsynet til grunn at bankene følger de ordinære lovreglene om fordeling av overskudd mellom egenkapitalbeviseierne og grunnfondskapitalen.

Departementet understreker at utbyttemidler, enten det er ordinært utbytte eller tilleggsutbytte etter fullmakt, skal fordeles forholdsmessig mellom egenkapitalbeviseierne og grunnfondskapitalen etter bestemmelsene i finansforetaksloven § 10-17. Videre kan utbyttemidler som tilordnes grunnfondskapitalen blant annet benyttes til gaver til allmennyttige formål. Departementet forventer at sparebankene legger vekt på utdelinger til allmennyttige formål ved disponeringen av utbyttemidler som er tilordnet grunnfondskapitalen.