Historisk arkiv

Bankene bør være forsiktige med å dele ut utbytte fremover

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Det er fortsatt stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen i Norge og internasjonalt. Bankene bør derfor i tråd med anbefalinger fra Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) fortsatt være tilbakeholdne med å dele ut utbytte fremover.

– Vi står fortsatt overfor en uvanlig stor usikkerhet, og det kan etter hvert komme betydelige utlånstap i bankene. Gitt at de utviser stor forsiktighet og holder seg innenfor en viss grense, bør godt kapitaliserte banker likevel ha rom for å dele ut noe utbytte i tiden fremover, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Finansdepartementet forventer at norske banker som etter en forsiktig vurdering og basert på ESRBs anbefaling finner grunnlag for utdelinger, holder samlede utdelinger innenfor maksimalt 30 prosent av kumulert årsresultat for årene 2019 og 2020 frem til 30. september i år. Dette kommer frem i et brev som departementet i dag har sendt til Finanstilsynet, som svar på Finanstilsynets forslag om en slik grense på 25 prosent. Departementet understreker i dagens brev at grensen på 30 prosent bare bør gi føringer for disponering av overskuddsmidler for 2019 og 2020, og at den for banker som ennå ikke har delt ut 2019-midler, ikke bør være til hinder for at banken benytter hele grensen på utdeling av 2019-midler. Bankene bør uansett ikke dele ut 2019-midler før resultatet for 2020 foreligger.

– Jeg er enig med Finanstilsynet i at det er fornuftig å sette en generell utbyttegrense som godt kapitaliserte banker kan forholde seg til i månedene fremover. I lys av at norske banker er lønnsomme og godt kapitaliserte, og at mye av utdelingene fra norske sparebanker går til allmennyttige formål der behovet nå kan være stort, mener jeg at det er riktig med en noe høyere grense enn Finanstilsynet har foreslått, sier finansministeren.

Dersom de økonomiske utsiktene skulle gi grunnlag for det, vil bankene etter 30. september i år kunne basere sin overskuddsdisponering på grundige analyser av egen soliditet, og eventuelt dele ut mer av overskuddsmidlene. For banker som er organisert som allmennaksjeselskap eller aksjeselskap, er ikke regelverket til hinder for utdeling av årets overskuddsmidler i flere omganger, eventuelt etter fullmakt fra generalforsamlingen til styret. Finansdepartementet tar sikte på å tydeliggjøre at det samme gjelder for sparebanker, og har i dagens brev til Finanstilsynet bedt om utkast til en forskriftsendring som kan fastsettes i god tid før bankene skal treffe beslutninger om disponering av overskuddsmidler.

Bakgrunn

Finansdepartementet uttrykte i mars i fjor en forventning om at norske finansforetak venter med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert. I juli redegjorde departementet for dette i lys av en anbefaling fra Det europeiske systemrisikorådet (ESRB), og understreket i september at bankene fortsatt ikke burde dele ut utbytte. ESRB gjorde i desember endringer i anbefalingen og forlenget den ut tredje kvartal 2021. ESRB åpner for at bankene kan dele ut midler i denne perioden hvis de utviser svært høy forsiktighet og utdelingene holdes innenfor en viss grense fastsatt av nasjonale myndigheter. På oppdrag fra Finansdepartementet vurderte Finanstilsynet i brev 21. desember 2020 hvordan den reviderte anbefalingen bør følges opp i Norge.

Les mer: