Historisk arkiv

Rapport fra Strategirådet om ansvarlig investeringspraksis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Strategirådet har i dag lagt fram en rapport om strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland. – Rådet kommer med flere anbefalinger til hvordan vi kan styrke arbeidet i fondet ytterligere, sier finansminister Siv Jensen.

Formålet med Statens pensjonsfond utland (SPU) er å sikre god langsiktig avkastning innenfor et moderat nivå på risiko. Regjeringen legger vekt på åpenhet og etisk bevissthet i forvaltningen av fondet. De siste ti årene er det opparbeidet verdifull kompetanse innen ansvarlige investeringer i Etikkrådet, Norges Bank og Finansdepartementet. Arbeidet med ansvarlige investeringer internasjonalt er også i stadig utvikling.

– Uavhengige, faglige gjennomganger er viktig i vårt arbeid med å videreutvikle forvaltningen av Statens pensjonsfond. I tillegg bidrar slike gjennomganger til åpenhet og debatt om viktige sider ved forvaltningen, sier finansminister Siv Jensen.

Strategirådet kommer i sin rapport med anbefalinger til hvordan Finansdepartementet kan styrke arbeidet med ansvarlig investeringspraksis i fondet ytterligere. Rådet peker på at det er behov for å klargjøre formålet med strategien for ansvarlig investeringspraksis. Videre understrekes betydningen av åpenhet om prinsipper og strategier i eierskapsutøvelsen, som er viktig for å tydeliggjøre hvilke forventninger som stilles til selskaper fondet er investert i. Strategirådet peker på at det er et betydelig kunnskapsgap om hvilken effekt miljømessige og samfunnsmessige forhold, og ansvarlig investeringspraksis, har på reelle porteføljeverdier på sikt. Rådet anbefaler at fondet tar initiativ til og støtter uavhengig forskning på dette området.

Strategirådet anbefaler også å samle uttrekksmekanismen og eierskapsutøvelsen i Norges Bank, og at ressursene og kompetansen i dagens Etikkråd integreres i bankens arbeid framover.

– Jeg har merket meg at Strategirådet mener at en samling av alle virkemidlene på ett sted og at uttrekksmekanismen blir en integrert del av eierskapsstrategiene, vil gi fondet økt innflytelse og bedre den samlede effektiviteten i arbeidet med ansvarlig investeringspraksis. Vi vil ha en grundig og åpen prosess rundt oppfølgingen av Strategirådets rapport, sier finansminister Siv Jensen.

Les rapporten her:


Strategirådets medlemmer