Historisk arkiv

Finansdepartementet

Strategiråd skal se på ansvarlig investeringspraksis i pensjonsfondet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har gitt Strategirådet for Statens pensjonsfond utland i oppdrag å utarbeide en rapport om strategien for ansvarlig investeringspraksis. Rapporten skal legges fram høsten 2013. - Vår ambisjon er at forvaltningen av Statens pensjonsfond skal følge beste praksis for ansvarlige investeringer. Det er bakgrunnen for mandatet Strategirådet har fått, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Formålet med Statens pensjonsfond utland er å sikre god langsiktig avkastning innenfor et moderat nivå på risiko. Målet om god finansiell avkastning er nært knyttet til vår ambisjon om å være en ansvarlig investor. God avkastning over tid avhenger av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand. Vi vil derfor bruke de virkemidlene vi har som finansiell investor til å bidra til en slik utvikling.

Fondets strategi for ansvarlig investeringspraksis er utviklet over tid og omfatter for tiden følgende områder:

  • internasjonalt samarbeid og bidrag til utvikling av beste praksis
  • miljørelaterte investeringer
  • forskning og utredning
  • eierskapsutøvelse
  • observasjon og utelukkelse av selskaper

Arbeidet med ansvarlig investeringspraksis er i stadig utvikling. Det er opparbeidet verdifull kompetanse på dette feltet både i Etikkrådet, Norges Bank og Finansdepartementet. Strategirådet skal i sin rapport blant annet gi en vurdering av hvordan de samlede ressursene og kompetansen best kan utnyttes for å styrke arbeidet med ansvarlig investeringspraksis. Rådet kan foreslå endringer det mener kan styrke arbeidet med ansvarlig investeringspraksis, herunder operasjonelle og institusjonelle endringer.

- Uavhengige, faglige gjennomganger er svært nyttige for vårt arbeid med å videreutvikle forvaltningen av pensjonsfondet. Det bidrar til åpenhet og debatt om viktige veivalg, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Det framgår av mandatet at Strategirådets rapport i hovedsak skal handle om fondets overordnede strategi for ansvarlig investeringspraksis. Rapporten skal bygge på erfaringer med arbeidet så langt og sammenlikninger med andre fond. Strategirådet skal vurdere hvordan en kan lukke eventuelle avvik fra beste praksis internasjonalt for ansvarlige investeringer. Rapporten skal ikke evaluere Norges Banks operative forvaltning av fondet eller de tilrådinger Etikkrådet har avgitt om observasjon og utelukkelse.

Strategirådet 2013 består av fem medlemmer. Elroy Dimson (London Business School og Cambridge Judge Business School) skal lede rådets arbeid og har lang erfaring fra Strategirådet. Dimson er en internasjonalt anerkjent professor i finans, og hans forskningsområder inkluderer blant annet ansvarlige investeringer. Øvrige medlemmer er Idar Kreutzer, Rob Lake, Hege Sjo og Laura Starks. Rådet vil også konsultere andre eksperter innenfor ansvarlig investeringspraksis, inkludert Pavan Sukhdev.