Historisk arkiv

IMF: - Godt tilpasset økonomisk politikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

IMF mener Norges makroøkonomiske rammeverk fungerer godt. En delegasjon fra IMF konkluderer med at regjeringens økonomiske opplegg for 2016 er tilpasset situasjonen i norsk økonomi. Delegasjonens vurdering er i tråd med anslagene i Revidert nasjonalbudsjett.

En delegasjon fra Det internasjonale valutafondet (IMF) overleverte i dag sin årlige vurdering av norsk økonomi og økonomisk politikk til finansminister Siv Jensen.

IMF-delegasjonen konkluderer med at regjeringens økonomiske opplegg for 2016 er tilpasset situasjonen i norsk økonomi. IMF anslår en vekst i BNP Fastlands-Norge på om lag 1 prosent i år, mens veksten vil ta seg opp neste år. Arbeidsledigheten anslås å øke noe i inneværende år, for så å gå ned igjen neste år. Dette bildet er om lag på linje med anslagene i Revidert nasjonalbudsjett.

IMF mener det makroøkonomiske rammeverket har lykkes bra med å dempe virkningene for fastlandsøkonomien fra det sterke fallet i olje- og gassprisene og den reduserte etterspørselen fra oljerelatert virksomhet. Rammeverket har bidratt til å skjerme offentlige budsjetter, mens pengepolitikken, gjennom lavere renter og svakere kronekurs, har dempet etterspørselsfallet og bidratt til å bedre den kostnadsmessige konkurranseevnen.

– Jeg er glad for at IMF mener rammeverket for den økonomiske politikken har bestått testen og vist seg effektivt, sier finansminister Siv Jensen. Jeg merker meg videre at delegasjonen støtter regjeringens økonomiske opplegg slik vi senest la det fram i Revidert nasjonalbudsjett.

IMF peker på at norske myndigheter står overfor en dobbelt utfordring. Samtidig med å dempe nedgangskonjunkturen på kort sikt, må myndighetene legge til rett for overgang til en mindre oljeavhengig økonomi for fremtiden. De peker på at det er viktig at kortsiktige finanspolitiske tiltak ikke hemmer denne nødvendige justeringen.

-   Jeg er enig med IMF i at det er viktig å legge til rette for en smidig overgang til en ny og mindre oljeavhengig vekstmodell. Vi må fortsatt være opptatt av å legge til rette for vekst i konkurranseutsatte deler av privat sektor, sier Jensen.

IMF-delegasjonen konkluderer med at tilstanden i den norske banksektoren er god, men at husholdningenes gjeldsbyrde og den sterke boligprisveksten er risikofaktorer. Den peker videre på at det bør legges mindre begrensninger på boligbygging for å øke tilveksten av nye boliger. Ytterligere reformer av arbeidsledighets- og uføretrygd trengs for å understøtte yrkesdeltakelsen og lette presset på velferdsordningene fremover. Landbrukspolitikken bør justeres, det vil gi  positive fordelingsvirkninger og bidra til å frigjøre ressurser som kan brukes til en rimeligere og mer effektiv politikk for å bevare bosetningsmønsteret.

Staben i IMF vil utarbeide en mer omfattende rapport som så legges fram for IMFs styre. Rapporten vil bli offentliggjort etter styrebehandlingen.

Delegasjonen ble ledet av Mission Chief Thomas Dorsey.

Les mer:

Nett-tv Nett-TV: IMFs vurdering av Norge

Se sendingen her

Se sendingen her