Historisk arkiv

Regjeringen foreslår ny folkeregisterlov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen fremmer i dag forslag om ny folkeregisterlov. – Vi moderniserer Folkeregisteret og synliggjør om en identitet er kontrollert. Klarere regler for taushetsplikt og utlevering av opplysninger styrker personvernet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Målet er mer oppdaterte regler og et mer brukervennlig folkeregister. Dagens folkeregisterlov er fra 1970 og tilfredsstiller ikke dagens krav til regulering av et personregister.

Folkeregisteret er i dag sårbart fordi utlendingers identiteter i svært varierende grad er kontrollert. Ifølge lovforslaget skal det nå synliggjøres om en persons identitet er kontrollert når det skal føres inn i Folkeregisteret.

– Det vil gjøre det vanskeligere å opprette falske identiteter som kan benyttes til kriminalitet. Dette styrker kontrollen med identiteter og bidrar til bedre kvalitet i Folkeregisteret, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Den nye loven gjør det i tillegg mulig å registrere en identitet som «unik» dersom Folkeregisteret knyttes til justisforvaltningens registrering av biometri.  Det er for tiden under utredning om Folkeregisteret skal få informasjon om det finnes biometri i passregisteret, nasjonalt id-kortregister og utlendingsregisteret.  

Folkeregisteret er statens sentrale register med opplysninger om befolkningen. Med den nye loven vil vi få et oppdatert regelverk som også bedre ivaretar den enkeltes personvern. Blant annet foreslås det en formålsbestemmelse og klarere regler om taushetsplikt og utlevering av opplysninger fra registeret. Opplysninger som er underlagt taushetsplikt, skal bare kunne utleveres når det er et begrunnet behov som har hjemmel i lov.

Det foreslås også en varslingsregel. Varslingsregelen innebærer at Folkeregisteret kan informere offentlige myndigheter og virksomheter og finansforetak om opplysninger de kan ha bruk for i sitt arbeid. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis det avdekkes at en identitet i Folkeregisteret er falsk.

I statsbudsjettet for 2016 ble det bevilget 101 millioner kroner til modernisering av Folkeregisteret. Moderniseringen er et viktig tiltak for økt digitalisering og effektivisering av offentlig sektor. Samtidig med den tekniske moderniseringen, bør også regelverket oppdateres.

Loven vil tre i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Les mer i Prop. 164 L (2015–2016)