Historisk arkiv

Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Erstattes av en ny kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen som ble forvaltet av Skatteetaten og som gjaldt perioden mars-august 2020 er avviklet.

Regjeringen har innført en ny kompensasjonsordning for perioden fra 1. september 2020 som skal forvaltes av Brønnøysundregistrene.

Nett-tv Pressekonferanse om kompensasjonsordning til bedrifter

Se sendingen her

Se sendingen her

– Kompensasjonsordningen vil gi hjelp til de som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet og bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen. Dette er viktig for å unngå unødvendige konkurser og bevare arbeidsplasser sånn at folk fortsatt har en jobb og gå til når vi skal ta hverdagen tilbake, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Det er viktig at denne ordningen treffer godt og favner bredt. Derfor vil alle foretak som er skattepliktig registrert i Norge, og som blir hardt rammet av koronaviruset, ha mulighet til å søke om kompensasjon. Likevel har vi lagt vekt på at de som er pålagt å stenge av staten, vil være aller hardest rammet, og de vil derfor få høyest kompensasjon, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen la frem forslag om prinsipper for kompensasjonsordningen fredag 27. mars, og varslet samtidig at den ville komme tilbake med detaljer om ramme og avgrensning for ordningen denne uken. Stortinget sluttet seg til forslaget tirsdag 31. mars.

Regjeringen vil fredag 3. april foreslå følgende i proposisjon til Stortinget:

Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars.

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon.

 1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:
  Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent
 2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:
  Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner. Vi legger opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. Regjeringen vil foreslå at vi kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift.

– Justeringsfaktoren på henholdsvis 90 prosent og 80 prosent er et tydelig signal til huseiere, gårdeiere og andre som innkrever kostnadene fra bedriftene om at disse også må ta en del av regningen, sier finansministeren.

Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste, som utvikles i samarbeid med Finans Norge. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kommer igjennom den automatiske rutinen.

– Vi har lagt vekt på at ordningen skal være enkel og at kompensasjonen for mars skal kunne komme på bedriftenes konto allerede i april. Vi vet at dette haster for mange, sier finansministeren.

I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen vil det blir utført kontroller i ettertid for å avdekke juks og svindel. Søkeren må også kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt og ha bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktig.

– Dette skal ikke være en skattegruve for useriøse aktører. Det vil bli ført kontroll i ettertid som kan føre til sanksjoner for de som prøver å jukse, sier Nybø.

Detaljene i ordningen er utarbeidet i tett samarbeid med NHO, Virke, LO, Finans Norge og SMB Norge. Formålet har vært å få raskt på plass en enkel ordning som favner bredt, men med risiko for at den ikke sikrer millimeterrettferdighet. Etter første utbetaling i april, vil det derfor bli gjort en vurdering av behovet for å justere ordningen før neste runde.

– Takket være et tett og godt samarbeid med partene er vi likevel trygge på at denne ordningen vil hjelpe veldig mange av de bedriftene som nå sliter med å få endene til å møtes, sier Nybø.

Om kompensasjonsordningen

 • Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak, blant annet:
  • Finansnæringen
  • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
  • Olje- og gassutvinning
  • Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper
  • Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
  • Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling
 • Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned året før (20 prosent i mars). Dersom foretaket ikke hadde virksomhet samme måned året før, kan et gjennomsnitt av januar og februar i år brukes.
 • Det settes en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5000 kroner utbetales ikke.
 • Vi legger opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. Regjeringen vil foreslå at vi kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift.
 • Som uunngåelige, faste kostnader regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.
 • Ordningen gjelder for mars, april og mai

Forslaget legges frem for Stortinget fredag 3. april. Deretter må det behandles i Stortinget og godkjennes av ESA. Parallelt arbeides med den tekniske løsningen for søknadsportalen.

Eiendomsforetak og nystartede bedrifter

Eiendomsforetak kan få støtte under ordningen

Foretak som har som sin næringsvirksomhet å leie ut eller megle eiendom vil kunne søke om støtte under kompensasjonsordningen. Leieinntekter og honorar-/provisjonsinntekter fra salg av eiendommen vil da være regnet som omsetning.

Finansdepartementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvordan omsetning og omsetningsfall skal fastsettes.

I Prop. 70 LS (2019-2020) fremgår det at omsetningstallet som skal ligge til grunn for beregning av kompensasjonen, ikke skal inkludere avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler. Med avkastning fra fast eiendom menes realisert eller urealisert gevinst og tap ved henholdsvis salg eller verdiendring av eiendommen. Med omsetning menes inntekter fra salg av varer og tjenester.

Nylig oppstartede bedrifter kan få støtte under ordningen

Omsetningsfallet som ligger til grunn for beregning av kompensasjonen måles som omsetning i månedene som støtteordningen gjelder for sammenlignet med omsetningen i en normal og sammenlignbar periode.

For de fleste bedrifter vil samme måned året før være et naturlig sammenligningsgrunnlag. For bedrifter som ikke eksisterte for et år siden kan en nyere periode, for eksempel januar/februar 2020 være et utgangspunkt for beregningen av omsetningsfallet.

Finansdepartementet ser også på muligheten for å kunne justere utgangspunktet for beregningen av omsetningsfallet for foretak som har hatt betydelig vekst i omsetningen i perioden februar 2019 - februar 2020. Hvordan omsetningsfallet skal beregnes og hvilke utgangspunkt det beregnes fra, vil bli nærmere fastsatt i forskrift.

Nivået på kompensasjonsbeløpet vil uansett ta utgangspunkt i nivået på uunngåelige faste kostnader i mars 2020.

Oppdatert 5. april 2020