Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Høring av ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår en ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen for å styrke norsk eierskap i vekstbedrifter. Ordningen vil være enklere for selskapet og den ansatte, og gi en mer gunstig og forutsigbar skattemessig behandling. Forslaget blir sendt på høring våren 2021, med sikte på at det fremmes forslag i Statsbudsjettet 2022.

– Det er viktigere enn noen gang å legge til rette for vekst i privat næringsliv. Dette kan blant annet gjøres ved å sørge for at selskap i oppstarts- og vekstfasen får gode vilkår for å rekruttere og beholde dyktige ansatte. Arbeidsgivere kan ønske å tilby ansatteopsjoner som en del av den samlede lønnen fordi selskapet har svak likviditet, men også for å fremme medeierskap og for at de ansatte skal kunne ta del i verdiskapingen i selskapet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Sammenlignet med dagens opsjonsskatteordning for små oppstartsselskap gjøres ordningen tilgjengelig for flere selskap ved at grensene for antall ansatte, driftsinntekter, balansesum og alder på selskapet økes til samme nivå som i den gjeldende svenske ordningen. Forslaget varsles i revidert budsjett for 2021 og sendes ut på høring denne våren.

– Vi håper at ordningen kan bidra positivt til ny vekst i private bedrifter på veien ut av krisen, sier finansministeren.

Den nye ordningen er enklere, mer gunstig og gir en mer forutsigbar skattlegging. Hverken tildelingen eller innløsning av opsjonen utløser skatteplikt. Skattlegging skjer først når aksjene realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt.

Hovedpunktene i regjeringens forslag til ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen:

  • Skattlegging skjer først når aksjen realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt.
  • Det skjer ingen skattlegging før aksjesalg selv om den ansatte slutter i selskapet etter opsjonsinnløsning.
  • Ordningen vil gjelde for tilsvarende næringer som den svenske ordningen.
  • Grensen for selskapets alder i tildelingsåret økes fra seks til ti år.
  • Opsjonen kan, som i dag, innløses i aksjer tidligst tre og senest ti år etter tildeling.
  • Selskapet kan ha inntil 50 årsverk og 80 millioner kroner i omsetning og balansesum, mot 25 årsverk og 25 millioner kroner i omsetning og balansesum under gjeldende ordning. Hvis selskapet er del av et konsern, gjelder begrensningene for konsernet som helhet.
  • Aksjene tilknyttet opsjonen må verdsettes ved tildelingen. Det forutsettes at innløsningsprisen er minst like høy som markedsprisen på aksjene på tildelingstidspunktet.
  • Det vil være grenser på selskaps- og ansattnivå på verdien av de underliggende aksjene, målt på tildelingstidspunktet.