Historisk arkiv

Modell- og metodeutvalg får nye oppgaver – blir til Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har besluttet å utvide mandatet til det rådgivende utvalget for modell og metodespørsmål til også å gi årlige vurderinger av om finanspolitikken er forenlig med langsiktig bærekraft i offentlige finanser. I lys av mandatendringen endres navnet på utvalget til Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser.

– I årene som kommer står Norge overfor flere utfordringer i den økonomiske politikken, blant annet et stigende inndekningsbehov i offentlige finanser og grønn omstilling i økonomien. I lys av utfordringene mener jeg det nå er et godt tidspunkt for å innhente regelmessige eksterne råd om den langsiktige bærekraften i finanspolitikken, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).  

Finansdepartementet har besluttet å gi modell- og metodeutvalget et utvidet mandat for neste oppnevningsperiode (fra 1. juli 2021). Endringen innebærer at utvalget, utover å gi råd om modell- og metodemessige spørsmål, også bes om å vurdere om finanspolitikken er forenlig med langsiktig bærekraft i statsfinansene, samt å gi en kort årlig uttalelse om disse vurderingene. Den årlige uttalelsen skal være offentlig.

– Jeg håper at det nye rådgivende utvalget for finanspolitiske analyser vil bidra til den offentlige debatten om den økonomiske politikken, sier finansministeren.

Professor Steinar Holden skal fortsatt lede utvalget.

– Utvidelsen av mandatet gjør at utvalget kommer til å likne litt mer på de finanspolitiske rådene som er vanlig i mange land i Europa, men i et mindre format. Jeg håper at de faglige og uavhengige rådene utvalget kommer med, vil være til nytte for finanspolitikken, sier utvalgsleder Steinar Holden.

Utvalget skal fortsatt gi råd om modell- og metodespørsmål. Det gjøres andre mindre justeringer i mandatet, som at utvalget skal gi råd om hvordan samspillet mellom makroøkonomien og klimautfordringene kan ivaretas i departementets analyser.

– Vi har svært gode erfaringer med utvalget. Det er bred politisk enighet om betydningen av langsiktig bærekraft i finanspolitikken. Jeg håper mandatutvidelsen vil styrke den offentlige debatten og bidra til at hensynet til langsiktighet kan ivaretas på en god måte når vi går inn i en tid med mindre handlingsrom i statsbudsjettene, sier Sanner.

Bakgrunn

Modell- og metodeutvalget (MMU) består av medlemmer fra ulike læresteder og enkelte samfunnsinstitusjoner, ledet av professor Steinar Holden. Utvalget har eksistert siden 2011 og har til nå hatt en rådgivende funksjon for Finans­departe­mentet i modell- og metode­messige spørsmål knyttet til makroøkonomi.

Utvalget består av:

  • Professor Steinar Holden, Universitet i Oslo (leder)
  • Professor Annette Alstadsæter, Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Forskningsleder Thomas von Brasch, Statistisk sentralbyrå
  • Forskningschef Erika Färnstrand Damsgaard, Konjunkturinstitutet (Stockholm)
  • Ekspedisjonssjef Amund Holmsen, Finansdepartementet
  • Assisterende direktør Nina Larsson Midthjell, Norges Bank
  • Forskningsdirektør Linda Nøstbakken, Statistisk sentralbyrå
  • Forskningschef Peter Stephensen, Danish Research Institute for Economic Analysis and Modelling (København)
  • Rektor Øystein Thøgersen, Norges Handelshøyskole
  • Professor Ragnar Torvik, NTNU

Finansdepartementet fortsetter som før som sekretariat for utvalget, i tråd med hvordan offentlige utvalg ellers er organisert i Norge. Utvalgsmedlemmet som er ansatt i Finansdepartementet, deltar ikke i arbeidet med å vurdere den langsiktige bærekraften i finanspolitikken.

Les mer: