Mandat for Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser 2023-2027

Utvalget skal ha en rådgivende funksjon for Finansdepartementet i finanspolitiske analyser og i modell- og metodemessige spørsmål knyttet til makroøkonomi, og skal styrke kontakten mellom departementet og andre fagmiljøer.

Utvalgets oppgave er å gi faglige vurderinger og råd om

  • utvikling og bruk av modellverktøy, med sikte på at analyseverktøyet som benyttes i departementet skal være effektivt og godt tilpasset formålet
  • beregninger og analyser som legges frem i nasjonalbudsjett og perspektiv­meldinger, slik som analyser knyttet til den økonomiske utviklingen, langsiktige frem­skrivinger for offentlige finanser, og samspillet mellom makroøkonomien og klimautfordringene
  • den faglige fremstillingen av makroøkonomiske problemstillinger i nasjonal­budsjett og perspektivmeldinger
  • langsiktig bærekraft i statsfinansene og om finanspolitikken er forenelig med slike hensyn, samt gi en årlig, kort uttalelse om disse vurderingene

Innenfor disse oppgavene kan departementet gi tilleggsoppdrag til utvalget og be om særskilte vurderinger og råd.

Utvalget består av leder og inntil ti medlemmer. Utvalgets medlemmer oppnevnes for en periode på fire år. Medlemmer kan gjenoppnevnes.

I samarbeid med departementet bør utvalget regelmessig, for eksempel en gang i året, arrangere åpne seminarer om faglige og metodiske spørsmål. Finans­departementet fungerer som utvalgets sekretariat. Referat fra utvalgets møter offentliggjøres på departementets nettsider.

Utvalgsmedlemmer som er ansatt i Finansdepartementet og Norges Bank, deltar ikke i arbeidet med uttalelsen om langsiktig bærekraft i statsfinansene og om finanspolitikken er forenelig med slike hensyn.