Sammensetning av utvalget

Sammensetning av rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål (Modell- og metodeutvalget) (april 2018)

  1. Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo (leder)
  2. Direktør Ida Wolden Bache, Norges Bank (gjenoppnevnt)
  3. Forsker Thomas von Brasch, SSB (nytt medlem)
  4. Konst. forskningsdirektør Brita Bye, SSB (gjenoppnevnt)
  5. Professor Hilde Bjørnland, Handelshøyskolen BI (gjenoppnevnt)
  6. Ekspedisjonssjef Amund Holmsen, Finansdepartementet (gjenoppnevnt)
  7. Professor Øystein Thøgersen, NHH (gjenoppnevnt) 
  8. Professor Ragnar Torvik, NTNU, Trondheim (gjenoppnevnt)
  9. Forskningschef Erika Färnstrand Damsgaard, Konjunkturinstitutet, Stockholm (nytt medlem)
  10. Forskningschef Peter Stephensen, DREAM-gruppen, København (nytt medlem)