Sammensetning av utvalget

Sammensetning av rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål (Modell- og metodeutvalget) (juni 2017)

  1. Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo (leder, gjenoppnevnt)
  2. Direktør Ida Wolden Bache, Norges Bank (gjenoppnevnt)
  3. Forsker I Brita Bye, SSB (gjenoppnevnt)
  4. Professor Hilde Bjørnland, Handelshøyskolen BI (gjenoppnevnt)
  5. Ekspedisjonssjef Amund Holmsen, Finansdepartementet (gjenoppnevnt)
  6. Konst. forskningsdirektør. Kjetil Telle, SSB (gjenoppnevnt)
  7. Professor Øystein Thøgersen, NHH (gjenoppnevnt)
  8. Professor Ragnar Torvik, NTNU, Trondheim (gjenoppnevnt)
  9. Forskningschef Erika Färnstrand Damsgaard, Konjunkturinstitutet, Stockholm (nytt medlem)
  10. Forskningschef Petter Stephensen, DREAM-gruppen, København (nytt medlem)