Historisk arkiv

Taler og innlegg av finansminister Siv Jensen

Fond for velferd, ikke politikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i DN

Over tid, og med vekslende flertall på Stortinget, har norske politikere bidratt til å skille klart mellom de investeringsvalgene som tas for forvaltingen av Statens pensjonsfond utland og de prioriteringene som gjøres i statsbudsjettet. Dette skillet må vi videreføre, skriver finansminister Siv Jensen.

Over tid, og med vekslende flertall på Stortinget, har norske politikere bidratt til å skille klart mellom de investeringsvalgene som tas for forvaltingen av Statens pensjonsfond utland og de prioriteringene som gjøres i statsbudsjettet. Dette skillet må vi videreføre.

Investeringsvalgene i pensjonsfondet er ikke egnet til å løse problemer som krever politiske tiltak, det være seg klimagassutslipp, bekjempelse av fattigdom, eller andre viktige miljø- eller samfunnsmessige forhold. Som stat har vi bedre og mer målrettede virkemidler tilgjengelige enn å vri fondets investeringer ut fra politiske formål. Det har den siste tiden kommet forslag om å endre investeringsstrategien og utelukke nye bransjer fra fondet. Jeg vil minne om at det ikke er kostnadsfritt å utelukke det vi ikke liker. Innsnevrer vi fondets investeringsmuligheter, kan risikoen øke. Det kan også gi lavere avkastning og dermed mindre muligheter for å finansiere viktige politiske satsinger i fremtiden.

Fondets rolle er å være en finansiell investor. Det overordnede målet for investeringene er å oppnå høyest mulig avkastning innenfor et moderat nivå på risiko. På den måten kan vi finansiere mer velferd over tid ved hjelp av avkastningen fra fondet. Innenfor rollen som finansiell investor skal fondet være en ansvarlig investor. Vi legger vekt på å utvise etisk bevissthet og åpenhet i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

En god og langsiktig forvaltning av Statens pensjonsfond forutsetter bred oppslutning om og tillit til måten fondet forvaltes på. Jeg mener derfor det er viktig at vi regelmessig vurderer hvordan vi kan utvikle forvaltningen videre. En rettesnor for vårt arbeid vil være at endringer vi gjør i strategien for fondet skal bygge på grundige faglige vurderinger og analyser – og en bred forankring i Stortinget. I departementet har vi nå en gjennomgang av arbeidet med ansvarlige investeringer.

Da de etiske retningslinjene ble etablert i 2004, ble de oppfattet som beste praksis internasjonalt. Siden den gang er det bygget opp verdifull kompetanse i Etikkrådet, Norges Bank og Finansdepartementet innenfor området ansvarlige investeringer. Andre internasjonale aktørers praksis har også endret seg mye i denne perioden.

Strategirådet for Statens pensjonsfond utland har nylig lagt fram en rapport med anbefalinger til hvordan Finansdepartementet kan styrke fondets arbeid med ansvarlig investeringspraksis. Rådet har kartlagt hva forskning og praksis kan fortelle oss om ansvarlige investeringer og synspunkter fra eksperter, forvaltere og frivillige organisasjoner.

Rådet sier i sin rapport at anbefalingene vil bidra til at fondet vil være ledende innen ansvarlig investeringspraksis internasjonalt. Det er en ambisjon jeg deler.

Strategirådet mener vi bør gjøre målet forarbeidet med ansvarlig investeringspraksis klarere. Det bør videre utvikles et sett prinsipper for dette arbeidet som skal ligge til grunn for eierskapsutøvelsen i Norges Bank. Rådet understreker betydningen av mer forskning på forhold som vil kunne ha betydning for avkastning og risiko i fondet på sikt. Videre anbefales økt åpenhet om arbeidet med ansvarlig investeringspraksis. Strategirådet mener også at beslutningene om å utelukke selskaper fra fondets investeringer bør bli en del av en integrert kjede av virkemidler i eierskapsutøvelsen og at det er behov for endringer i arbeids- og rolledelingen mellom Finansdepartementet, Etikkrådet og Norges Bank for å gjennomføre anbefalingene. Strategirådet anbefaler at dagens kriterier for utelukkelse av selskaper bør integreres i mandatet fra departementet til Norges Bank.

Jeg er enig med Strategirådet i at vi bør gjøre mer for å øke samspillet og bedre ressursbruken i arbeidet med ansvarlige investeringer og gjennom dette legge til rette for økt effekt av eierskapsutøvelsen i Norges Bank. Jeg støtter behovet for endringer i arbeidet med ansvarlige investeringer og vil vurdere hvordan virkemidlene innenfor ansvarlig investeringspraksis kan samles for å sikre en helhetlig bruk av virkemidler. Vi har i dag sendt Strategirådets rapport på høring. Vi vil komme tilbake med forslag til endringer i strategien for ansvarlig investeringspraksis i meldingen om Statens pensjonsfond til våren.