Historisk arkiv

Rapport om antibiotikaresistens og smittevern i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Norge har fortsatt et av de laveste nivåene av antibiotikaresistens i Europa. Dette slår Det europeiske smittevernbyrået fast, etter å ha vurdert det norske arbeidet med å implementere Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens.

Petriskål på laboratorium
Foto: HOD

Etter invitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet gikk Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) i mars 2018 gjennom arbeidet i helsesektoren.

ECDC fant også at det er et godt tverrsektorielt samarbeid i helsesektoren om arbeidet mot antibiotikaresistens. Arbeidet med å redusere antibiotikabruken i den norske matproduksjonen er et forbilde for andre land i Europa.

- Jeg er svært fornøyd med at det er lite antibiotikaresistens i Norge, og at vi får ros for hvordan vi jobber for å forebygge dette. Nå må vi fortsette det gode arbeidet for å redusere bruken av antibiotika i helsetjenesten. Det gjør vi ved å opprettholde trykket på gjennomføringen av handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, sier helseminister Bent Høie.

ECDC påpeker imidlertid at ulike former for resistente tarmbakterier utgjør en stor global trussel og er også en trussel mot Norge. Det har allerede vært flere utbrudd av enkelte slike resistente tarmbakterier (VRE, vancomycinresistente enterokokker) i norske sykehus, blant annet på Haukeland universitetssjukehus og ved Oslo universitetssykehus. Av andre bakterier (som CRE, karbapenemresistente Enterobacteriaceae) har det vært enkelttilfeller. 

- Vi arbeider med en ny Handlingsplan for et bedre smittevern som er ventet til våren. Vi vil sette inn tiltak spesielt for å motvirke videre spredning av de multiresistente tarmbakteriene som ECDC advarer mot. Samtidig vil vi vektlegge generelle smitteverntiltak, som riktig håndvask blant helsepersonell, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

ECDC anbefaler å sette inn nødvendige og tilstrekkelige mottiltak for å hindre at disse mikrobene blir etablert i Norge. Dersom det ikke settes inn tiltak raskt, vil disse mikrobene kunne etablere seg i sykehus og på sykehjem, og særlig gå ut over de mest sårbare pasientene. For å motvirke VRE og CRE er det kun hygienetiltak som hjelper. Under gjennomgangen ble det påvist flere eksempler på svikt i hygienen ved de helseinstitusjonene som ble besøkt.

Les rapporten på nettsidene til ECDC.