Historisk arkiv

Regjeringen vil styrke kompetanse og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen legger i dag frem nye tiltak for norsk økonomi i forbindelse med koronakrisen. I tiltakspakken foreslår regjeringen blant annet å midlertidig øke antallet stillinger for leger i spesialisering fra september med 100 stillinger. I tillegg foreslås det å utvide utdanningstilbudet for helse- og sosialpersonell i distriktene.

- De nye tiltakene skal bidra til at vi får Norge ut av koronakrisen, slik at vi skaper mer og inkluderer flere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Koronautbruddet har ført til kapasitetsutfordringer i helse- og omsorgstjenestene. Nå går vi inn i en fase med mer langsiktighet i håndteringen av koronaepidemien. Det setter kompetansen i tjenestene under press, og vi har behov for å supplere med tiltak som bidrar til å sikre tjenestene nødvendig personell og kompetanse, sier Høie.

Regjeringen foreslår flere tiltak for å styrke og øke kompetansen og innovasjonen i helse- og omsorgstjenesten:

  • 53 millioner kroner fra september 2020 for å midlertidig øke antallet stillinger for leger i spesialisering. De 100 nye stillingene skal gjennomføres i tråd med normalt utdanningsløp som innebærer 12 måneder i sykehus og seks måneder i kommune, og vil bli fordelt i dialog med tjenestene.

  • 20 millioner kroner i 2020 til rekrutteringsprosjektet Menn i helse. Forslaget legger til rette for å øke antall deltakere i prosjektet, øke antall deltakere som oppnår fagbrev, samt finansiere regionale koordinatorer som koordinerer det regionale arbeidet mellom aktørene. Forslaget vil også kunne legge til rette for at prosjektet på sikt kan utvides til flere fylker.

  • 20 millioner kroner i 2020 til desentraliserte studier for ansatte i omsorgstjenesten. Midlene skal dekke merkostnadene utdanningstilbyderne har for å etablere desentraliserte grunnutdanninger og utdanningskostnadene innen videreutdanninger. Områder med særskilt lav tilgang på utdanningstilbud prioriteres.

  • 40 millioner kroner til å etablere ordningen Pilot Helse for helseinnovasjon. Utviklingsløp innenfor helse tar ofte lang tid, er kostnadskrevende og komplekse. Det kreves god samhandling mellom næringslivet og det offentlige. Ordningen skal bidra til risikoavlastning for både privat og offentlig sektor og mer sømløse utviklingsløp. Det vil bli utlyst midler til 3-4 store behovsdrevne prosjekter i Norges forskningsråd.