Historisk arkiv

Kliniske studier skal bli en integrert del av all pasientbehandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I dag lanseres den første nasjonale handlingsplanen for kliniske studier. Regjeringens visjon er at klinisk forskning skal være en integrert del av all pasientbehandling.

– Vi er ambisiøse når det gjelder kliniske studier. Regjeringens mål er å doble antall kliniske studier innen 2025. Mange flere pasienter skal delta i kliniske studier, og kliniske studier skal være en integrert del av behandlingstilbudet til pasienter. Det skal gjøre fagmiljøene bedre i stand til å ta i bruk ny kunnskap, og bidra til at flere pasienter får muligheten til å prøve ut ny, lovende behandling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kliniske studier undersøker hvor effektive og trygge behandlingsmetoder, medisinsk utstyr, teknologi eller legemidler er. Denne første nasjonale handlingsplanen for kliniske studier gjelder for 2021-2025, og omfatter hele helse- og omsorgstjenesten.

– Et gjennomgående tema i handlingsplanen er å styrke kunnskap på alle nivåer i tjenesten. Forskning skal være en naturlig del av arbeidshverdagen. En slik kulturendring krever at alle pasientmøter ses på som potensielle kilder til forskning og kunnskap. Pasientene skal kunne se et mer mangfoldig, bedre og mer tilgjengelig tilbud om deltakelse i kliniske studier, også innenfor områder som i dag har et begrenset kunnskapsgrunnlag, sier Høie.

30 millioner kroner til partnerskap mellom helsetjenesten og næringslivet

– Skal målene i handlingsplanen nås vil det kreve en skikkelig laginnsats fra alle berørte: forskere, helsepersonell og studiepersonell, og ikke minst lederne deres. I tillegg er vi avhengige av et godt samspill med næringslivet, akademia og pasientorganisasjoner, og at vi har smidige prosesser fra oppstart til avslutning av en studie. Forskning, innovasjon og samarbeid mellom helsenæringen og helsetjenesten er høyt prioritert i budsjettet for 2021, sier Høie.

Et av de tydeligste innspillene i arbeidet med handlingsplanen er at det trengs flere stillinger og større forutsigbarhet for personell som gjennomfører kliniske studier. Det er satt av 30 millioner kroner til NorTrials på statsbudsjettet i 2021. Disse midlene skal blant annet brukes til frikjøp og kompetanseheving hos studiesykepleiere og studiepersonell.

– Vi lanserer NorTrials som skal bli et partnerskap mellom spesialisthelsetjenesten og næringslivet. Sykehusene og næringslivet skal sammen velge ut særlige satsingsområder. Dette er en veldig god mulighet for våre beste fagmiljøer og næringslivet til sammen å håndplukke områder der Norge kan markere seg internasjonalt, sier Høie.

En fremtidsrettet satsing

– Vi har laget en handlingsplan som skal ruste Norge for fremtidens kliniske studier. Moderne diagnostikk, digitale verktøy og mer bruk av helsedata kommer til å endre helsetjenesten. Disse endringene må både følges med kliniske studier, og brukes til å gjøre studier på nye måter. Denne handlingsplanen legger til rette for det, sier Høie.

I år er det satt av 101 millioner kroner for å styrke persontilpasset behandling i sykehusene.  Midlene skal bidra til å etablere moderne avansert genetisk diagnostikk, nytt utstyr for gensekvensering og et nasjonalt genomsenter. I tillegg er programmet for nasjonale kliniske studier i sykehusene styrket med 30 millioner kroner. Dette vil gjøre det mulig for mange flere pasienter få persontilpasset behandling og delta i kliniske studier i Norge. Handlingsplanen inneholder også tiltak som skal sikre god og relevant rådgivning og effektivisering av godkjenningsprosesser og innhenting av samtykke.

Nasjonal handlingsplan for kliniske studier