Historisk arkiv

Rapport om områdegjennomgang av legemidler under folketrygden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Vista Analyse og EY har gjennomført en områdegjennomgang av legemidler under folketrygden. Gjennomgangen viser at dagens system for å fastsette priser på legemidler fungerer godt. Det anbefales enkelte justeringer i dagens system for å legge til rette for mer effektiv bruk av ressurser.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet gjennomførte Vista Analyse / EY i 2020 en gjennomgang av legemidler som finansieres av folketrygden. Formålet med gjennomgangen var å utarbeide et kunnskapsgrunnlag og vurdere mulige tiltak som kan bidra til samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk og begrense utgiftsveksten til legemidler under folketrygden samt pasientenes utgifter fremover. Rapporten ble overlevert departementene i januar 2021.

Områdegjennomgangen viser at dagens system for å fastsette priser på legemidler under folketrygden samlet sett fungerer godt. Vista Analyse/EY anbefaler at dagens system videreføres med enkelte justeringer. De gir anbefalinger om å:

  • Innføre anbud med terapeutisk konkurranse på utvalgte behandlingsområder,
  • justere  trinnprisordningen,
  • innstramme ordningen med legereservasjoner ved legemiddelbytte i apotek

Last ned rapporten.

Anbud med terapeutisk konkurranse på utvalgte behandlingsområder

Vista / EY anbefaler økt bruk av konkurransefremmende mekanismer i markedet for patenterte legemidler for å oppnå bedre priser der det finnes flere legemidler som er likeverdige behandlingsalternativer. Dette kan gjøres som anbud eller prisforhandlinger med leverandører. Konsulentenes primæranbefaling er å innføre anbud. Før anbud kan innføres vil Helse- og omsorgsdepartementet sammen med underlagte etater vurdere hvordan dette best kan gjennomføres og juridiske aspekter ved dette.  

Legereservasjon ved legemiddelbytte i apotek

Legemiddelbytte i apotek innebærer at apotek tilbyr pasientene et rimeligere generisk alternativ til det legemidlet legen har forskrevet. Legen kan reservere pasienten mot bytte der det foreligger viktige, individuelle, medisinske grunner for dette. Grunner til legereservasjon kan for eksempel være at pasienten ikke klarer å holde orden eller risikerer å bruke legemidlene feil, eller at pasienten reagerer på bestemte hjelpestoff.

Områdegjennomgangen viser at slike legereservasjoner medfører årlige merutgifter for folketrygden på om lag 190 millioner kroner. Reservasjonsgrad mot generisk bytte er for enkelte legemidler relativt høy. Vista Analyse/EY foreslår flere tiltak for å redusere omfang av legereservasjoner, herunder søknadsbasert legereservasjon og mer målrettet kontroll. Det skisseres også mulighet for en bedre beslutningstøtte i fastlegenes systemer for rekvirering, samt bedre opplæring i refusjonsvilkår. 

Helsedirektoratet skal nå vurdere funn samt foreslåtte tiltak og utarbeide en plan over utvalgte tiltak, som samlet bidrar til å begrense omfanget av legereservasjoner uten godt faglig grunnlag. Forslagene vil deretter vurderes av Helse- og omsorgsdepartementet.

Justeringer i trinnprisordningen

Trinnprisordningen sikrer prisnedgang når legemidler får generisk konkurranse. Vista Analyse og EY har vurdert hvordan ordningen fungerer sammenlignet med de mer markedsbaserte systemene i Danmark og Sverige. Det er ikke funnet at ordningen medfører et vesentlig høyere prisnivå i Norge enn i våre naboland, og trinnprisordningen foreslås videreført med noen justeringer.

Det anbefales å avvikle nåværende første trinnpriskutt og gå direkte til andre priskutt på henholdvis 59 prosent eller 81 prosent når generisk konkurranse er etablert. Helse- og omsorgsdepartementet har med bakgrunn i konsulentenes anbefalinger gitt Legemiddelverket i oppdrag å vurdere tiltaket, og bl.a. redegjøre for konsekvenser av tiltaket for distribusjonsleddet, for forsyningssikkerheten og legemiddeltilgangen.

Gjennomgangen viser også at prisnivået for trinnprislegemidler etter ti år i ordningen er noe høyere sammenlignet med prisnivået i Sverige og Danmark. Det anbefales en større grad av revurdering av prisnivået for virkestoff som har inngått i ordningen over lengre tid.

Anbefalinger som kan bidra til mer effektiv ressursbruk

Regjeringen vil komme tilbake til oppfølging av områdegjennomgangen når anbefalingene er nærmere vurdert. Det er en politisk målsetting at legemidler skal ha lavest mulig pris. Samtidig er det viktig at forslag til endringer utredes slik at også andre legemiddelpolitiske målsettinger ivaretas. Dette arbeidet er igangsatt. Forslag som krever Stortingets samtykke vil bli fremmet for Stortinget på egnet måte.

Last ned rapporten.

Fakta: Hva er områdegjennomganger?

Områdegjennomganger er et av regjeringens verktøy for å utrede og forberede endringer som kan gi bedre måloppnåelse på et budsjettområde og økt handlingsrom i budsjettene.

Utredningene gjennomgår ressursbruken innenfor et avgrenset område grundigere enn hva det normalt er anledning til innenfor den ordinære budsjettsyklusen. Dette er særlig nyttig når man ønsker å vurdere aktiviteter som faller inn under flere departementers eller virksomheters ansvarsområde i en større sammenheng. Gjennomgangene gir muligheter til å identifisere effektiviseringsgevinster, målrette regler og tiltak bedre eller identifisere utgifter som kan nedprioriteres.

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for arbeidet med områdegjennomganger.