Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015:

IKT er en forutsetning for pasientens helsetjeneste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

For å skape en helsetjeneste hvor pasienten står i sentrum må gode IKT-løsninger være på plass. Derfor foreslår regjeringen å styrke IKT-arbeidet med 80 millioner kroner i statsbudsjettet for 2015.

- Regjeringen investerer i bedre IKT-løsningner nå, for at vi skal skape pasientenes helsetjeneste. Jeg mener bedre IKT- løsninger er en forutsetning for å lykkes. Vi foreslår å styrke IKT-arbeidet med 80 millioner kroner for å sikre pasientenes rettigheter og bedre sikkerheten. Vårt mål er at innbyggerne skal få enklere kontakt med helse- og omsorgstjenestene og mulighet til å delta i tilretteleggingen av egen behandling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen skal modernisere IKT-løsningene i helse- og omsorgssektoren. Alternative konsepter for fremtidens helseinformasjonssystem utredes av Helsedirektoratet i nært samarbeid med sektoren. Arbeidet skal gi sektoren et nødvendig og etterlengtet IKT-løft. Regjeringen foreslår at det bevilges om lag 390 millioner kroner til det nasjonale arbeidet med IKT i helse- og omsorgstjenesten, en økning på 80 millioner fra 2014. I tillegg kommer den innsatsen som de regionale helseforetakene gjør gjennom sin ordinære drift.

For å styrke personvernet og informasjonssikkerheten er det viktig å benytte de teknologiske mulighetene som er tilgjengelige. Pasientene selv må settes bedre i stand til å styre hvem som skal se i journalen, og skjerme for innsyn fra eksempel familiemedlemmer som arbeider i helsevesenet, naboer eller andre. Gode helseadministrative registre er en forutsetning for å kunne utvikle gode tjenester for identitetsforvaltning, sporbarhet og tilgangsstyring. Regjeringen vil derfor modernisere dagens registre for å sikre at de blir nyttige, tilgjengelige og har god datakvalitet.

- Innbyggerne skal ha tillit til at opplysninger blir behandlet på en trygg og sikker måte. Helsepersonell skal ha tilgang til relevante opplysninger uavhengig av hvor pasienten har vært behandlet tidligere. Jeg vil derfor modernisere dagens IKT-løsninger og starte utvikling av en nasjonal sikkerhetsinfrastruktur, sier Høie.

Regjeringen foreslår at de 80 millionene fordeles slik:

  • 55 millioner til informasjonssikkerhet og helseadministrative registre
    Ny lov om pasientjournal og ny helseregisterlov gir økte muligheter for digital informasjonsutveksling mellom virksomhetene og mellom helsetjenesten og innbyggerne. Dette krever utvikling av digitale løsninger som ivaretar krav til informasjonssikkerhet og personvern.
  • 20 millioner til utredning av én journal
    Regjeringen vil modernisere IKT-plattformen slik at nødvendige helseopplysninger kan følge pasienten gjennom hele pasientforløpet. Styrkingen skal benyttes til gjennomføring av en konseptvalgutredning for utvikling av fremtidens helseinformasjonssystem.
  • 5 millioner til IKT-løsninger på helsenorge-portalen for forberedelse av ny pasient- og brukerrettighetslov.
    Pengene foreslås blant annet brukt til at tjenesten frittsykehusvalg.no flyttes til helsenorge.no. Dette gjøres for å forenkle de elektroniske helsetjenestene slik at pasientene kan finne alle tjenestene på ett sted.

I tillegg til disse 80 millionene, foreslår regjeringen å bevilge 20 millioner i forbindelse med innføringen av fritt behandlingsvalg. Deler av dette vil gå til bedre IKT-løsninger for fritt sykehusvalg, fristbruddordningen og ordningene for utenlandsbehandling, samt understøtte fritt behandlingsvalg. Dette vil komme pasienter som benytter disse ulike ordningene til gode.

Les mer om budsjettforslaget for Helse- og omsorgsdepartementet

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter