Historisk arkiv

Kommuneproposisjonen 2016

Regjeringen styrker kommunenes arbeid med rus og helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 600 millioner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I regjeringens økonomiske opplegg for kommunene i 2016 foreslås det å styrke det kommunale rusarbeidet med 400 millioner kroner. Videre foreslås det at 200 millioner brukes til en fortsatt styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Pengene kommer som en del av kommunenes frie inntekter.

400 millioner kroner går til styrking av kommunale tjenester til personer med rusproblemer. Personer med rusproblemer har behov for tjenester fra flere ulike kommunale aktører. For regjeringen er det et mål at kommunene kan se velferdsoppgavene i sammenheng. –Denne brukergruppen har blitt underprioritert over tid, og det er viktig at vi får på plass en opptrapping nå, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Satsingen på helsestasjoner og skolehelsetjenesten fortsetter. – Dette er viktige helsefremmende og forebyggende tjenester, som i dag er ulikt dimensjonert i kommunene. Helsesøster er en svært viktig aktør, men også andre yrkesgrupper er viktige for å skape den tjenesten barn og unge etterspør, sier Høie.

I stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten varsler regjeringen at vi vil lovfeste krav til psykologkompetanse i alle norske kommuner. – Det er et viktig grep for å sikre en minstekompetanse på psykisk helsefeltet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, sier Høie. Den varslede omleggingen av rekrutteringstilskuddet kommer i statsbudsjettet for 2016.

I tillegg foreslås det 50 millioner kroner på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett for å styrke tilskuddet til utleieboliger til personer med rus og psykiske problemer og andre vanskeligstilte på boligmarkedet.