Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Økt trygghet, kapasitet og kvalitet i omsorgstjenestene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil ta et sterkere nasjonalt ansvar for å sikre trygge helse- og omsorgstjenester. Alle med omsorgsbehov skal få et godt tilbud, når de trenger det.

Gjennom budsjettene for 2014 og 2015 er den statlige tilskuddsordningen forbedret og regjeringen har lagt til rette for flere søknader om tilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Aktiviteten i ordningen har økt, og antallet plasser med innvilget tilskudd per år er i snitt om lag doblet sammenlignet med årene før 2014.

-Et av regjeringens første grep var å styrke investeringsordningen for heldøgns omsorgsplasser, slik at staten tar halve byggeregningen. Det har gitt et taktskifte i kommunenes planer for å bygge og rehabilitere plasser, men det er ikke nok. KS anslår at det vil være behov for omtrent 22.000 flere plasser innen 2030. Det viser at vi må ta et enda sterke nasjonalt grep for sikre pleietrengende et godt tilbud i fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen foreslår derfor å endre investeringsordningen for heldøgns omsorgsplasser. Det skal fra 2021 kun gis støtte til prosjekter som øker det totale antallet plasser. Det legges opp til en gradvis innfasing av den nye ordningen i 2017-2020. I disse årene vil det fortsatt være mulig å benytte deler av tilskuddsordningen til utskifting og renovering. I tillegg foreslås det å bevilge tilskudd til 1800 plasser i 2017.

-I tillegg til å bygge flere plasser, er det viktig å heve de ansattes kompetanse. Regjeringen vil skape en faglig sterk helse- og omsorgstjeneste som kan gi god helsehjelp og pleie. Vi foreslår derfor å styrke bevilgningene til grunn- og videreutdanning av ansatte med 40 millioner kroner. Det betyr at vi nå til sammen bruker 1,2 milliarder kroner på dette i 2017, sier Høie.

Bevilgningen vil bidra til å møte behovet for høyere og mer spesialisert kompetanse i omsorgstjenestene. Det er en endring i sykdomsbildet blant brukerne, med flere brukere med sammensatte diagnoser og komplekse behov.

Andre viktige tiltak:

  • Regjeringen vil styrke tilbudet til personer med demens og deres pårørende. Som del av Demensplan 2020, legges det for 2017 legges til rette for om lag 750 flere dagaktivitetsplasser. Aktivitetstilbud gir mening og mestring for den enkelte og avlastning for pårørende. 
  • Regjeringen vil styrke den helsefaglige oppfølgingen av pasienter i helse- og omsorgstjenesten, og foreslår derfor å øke bevilgningen til Norsk laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus). Deltakelse i Noklus kan gi sikrere diagnostisering og redusere antall unødvendige legebesøk og risikoen for feilbehandling.