Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018:

Bedre forebygging og tidligere hjelp til personer med psykiske helseutfordringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Vi har fra dag én i regjering prioritert psykisk helse og rus. Det skal vi fortsette å gjøre. Vi skal forebygge bedre og gi raskere behandling. Det er viktig at personer med psykiske helseutfordringer får tidlig hjelp og dermed unngår å bli sykere. Det har stor betydning både for den enkelte, og for samfunnet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen vil arbeide videre for at tjenestene til personer med psykisk helse- og rusproblemer skal være helhetlige, tilgjengelige og individuelt tilpassede. Den gylne regel skal videreføres, med krav om høyere vekst i helseregionene for rus og psykisk helse hver for seg enn for somatikk.

Styrker program for forebygging

Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet. I fjor lanserte Helse- og omsorgsdepartementet sammen med KS program for folkehelsearbeid i kommunene. Programmet skal hjelpe kommuner til å utvikle og spre gode metoder for å fremme psykisk helse og lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe.

– Det er ikke uvanlig å ha psykisk helseutfordringer i løpet av livet. Hvis vi klarer å forebygge psykisk helseproblemer hos barn på et tidlig tidspunkt vil det ha stor betydning for resten av livene deres. Derfor foreslår vi at tilskuddsrammen i folkehelseprogrammet styrkes med vel 25 millioner kroner til 71,3 millioner kroner i 2018, sier Høie.

Regjeringen har styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten med over en milliard kroner de siste årene. Dette har bidratt til flere stillinger i tjenestene og til at tilbudet er blitt mer tilgjengelige for barn og unge. Det er foreslått å bevilge 753,5 millioner kroner i kommunerammen og 287,1 millioner kroner i øremerket tilskudd til skolehelsetjenesten og helsestasjonene i 2018. Dette er en videreføring av storsatsningen fra 2017.

Utover denne bevilgningen er det foreslått en økning i kommunenes frie inntekter på 200 millioner kroner begrunnet med tidlig innsats i barnehage og skole og 200 millioner kroner i forebyggende tiltak for barn, unge og familier. Satsingen åpner for at kommuner kan prioritere helsestasjons- og skolehelsetjenesten og barn og unges psykiske helse ytterligere.

Ny opptrappingsplan for barn og unge

Mestre hele livet – Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) ble nylig lagt fram. Dette er en strategi for psykisk helse i hele befolkningen, med et særlig fokus på barn og unge. Strategien omhandler tiltak for forebygging og behandling, kunnskaps- og forskningsbehov, og hvordan samfunnet skal legge bedre til rette for inkludering og deltagelse.

-Denne strategien skal danne grunnlaget for en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Før vi legger fram planen for Stortinget skal vi først ha en god og bred prosess med de det angår mest, barn og unge selv, sier Høie.