Historisk arkiv

Statsbudsjett 2018:

Bedre kvalitet og flere plasser i omsorgstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil at staten tar et sterkere nasjonalt ansvar for å sikre gode helse- og omsorgstjenester. Alle med omsorgsbehov skal være trygge på at de får et godt tilbud når de trenger det.

-Gjennom våre budsjetter har vi lagt til rette for at det kan bygges og moderniseres et rekordstort antall heldøgns omsorgsplasser. Antall plasser det innvilges tilskudd til har i snitt doblet seg sammenlignet med årene før 2014. Tilsagnsrammen for 2017 er historisk høy, og i 2018 legger vi til rette for ytterligere 1800 plasser, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.    

I 2014 styrket regjeringen ordningen ved å øke statens andel av kostnadene fra 35 til 50 prosent ved bygging og modernisering av plasser. Det har ført til et taktskifte i kommunenes byggeplaner. Framover blir det flere eldre og det vil da bli enda viktigere å bygge flere nye plasser fremfor å modernisere gamle. Investeringstilskuddet endres derfor i 2021 slik at det kun gis støtte til bygging av nye plasser. Endringen skjer gradvis, og for 2018 er 40 prosent av tilskuddene forbeholdt bygging av nye plasser. 

Økt kompetanse

-I tillegg til å bygge flere plasser, er det viktig å øke de ansattes kompetanse. Vi vil skape en faglig sterk helse- og omsorgstjeneste hvor pasienter og brukere får god helsehjelp og pleie. Vi foreslår derfor å bevilge 350 millioner til grunn-videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenestene i 2018. Vi bruker til sammen 1,5 milliarder kroner i 2018 på å heve kompetansen i helse- og omsorgstjenesten, sier Høie.

Bedre tilbud til personer med demens

Regjeringen vil skape et demensvennlig samfunn med økt deltakelse og bedre oppfølging for personer med demens. Regjeringen foreslår om lag 350 flere dagaktivitetsplasser i 2018.

-Aktivitetstilbud gir mening og mestring for den enkelte og avlastning for pårørende. Fra 2020 vil derfor kommuner få plikt til å tilby dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens, sier Høie.

Ny reform skal gi eldre bedre tjenester

Regjeringen er godt i gang med kvalitetsreformen "Leve hele livet". Den handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

-Vi reiser nå rundt i landet for å få innspill fra eldre, pårørende og fagfolk på hvilke løsninger i kommunene som gir de beste tjenestene til eldre, og hvordan de kan gjennomføres nasjonalt, sier Bent Høie.

Regjeringen tar sikte på å legge frem reformen i form av en stortingsmelding i 2018 og innføre den fra 2019.

Oppfølgingsteam for brukere med store og sammensatte behov

Regjeringen vil prøve ut flere nye arbeidsformer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Formålet er at helsetjenesten skal bli mer systematiske i oppfølgingen av personer med store og sammensatte behov som trenger hjelp fra flere deltjenester samtidig. Det er viktig å ha oversikt over hvem disse brukerne er og utforme et tilbud med utgangspunkt i den enkelte brukers ønsker og behov. Det foreslås å bruke 12 mill. kroner i 2018 på utprøving av oppfølgingsteam.