Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018:

Regjeringen fortsetter å digitalisere helsetjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- I fremtiden skal det være like enkelt, sikkert og naturlig å ha kontakt med helsetjenesten på nett, som det i dag er å bruke nettbank, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å fortsette arbeidet med å digitalisere helsetjenesten.

- De siste fire årene har vi investert i en teknologisk grunnmur. Nå starter vi å høste gevinstene av arbeidet gjennom å tilby bedre løsninger for pasientene og de som jobber i tjenesten, sier Høie.

Én innbygger – én journal

- Regjeringen fortsetter arbeidet med å gjennomføre en felles nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten. Løsningen skal sikre at helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger uansett hvor i landet pasienten blir syk. Pasienten skal også ha elektronisk innsyn i egen journal, sier Høie.

Utviklingen mot "én innbygger – én journal" må gjennomføres stegvis. Første steg på veien er Helseplattformen i region Midt-Norge.

Regjeringen foreslår at Direktoratet for e-helse får 50 millioner kroner til et forprosjekt om en nasjonal kommunal pasientjournal som er integrert med spesialisthelsetjenesten. Direktoratet for e-helse skal også jobbe videre med gjennomføringsplanen for én innbygger – én journal. Dette legge grunnlaget for beslutninger om videre gjennomføring av én innbygger – én journal. De skal også sikre en nasjonal standardisering og normering slik at Helseplattformen og andre prosjekter i helsesektoren utvikler seg i samme retning mot målet om én journal.

Et modernisert folkeregister

I budsjettet for 2018 er det foreslått 35 millioner kroner til å digitalisere dødsmeldingen og oppgradere eksisterende melding om fødsel til det nye registeret

- Som del av å ta i bruk nytt register vil det utvikles løsning for elektronisk registering av dødsfall. For fødsler skal det innføres en modernisert løsning for digital innmelding av fødsel.  Dette vil øke både kvaliteten på tjenestene og pasientsikkerheten for brukerne, samtidig som vi sparer tid. Også andre sektorer vil høste gevinster av disse investeringene, sier Høie.

Helse- og omsorgssektoren er den største produsenten av informasjon om fødsel og død til registeret. Innføring av modernisert register vil føre til raskere tildeling av fødselsnummer til nyfødte, sikrere identifisering av nyfødte og raskere innmelding og formidling av dødsfall. Samlet sett vil dette gi økt pasientsikkerhet og redusert tidsbruk for tjenesten.