Forsiden

Historisk arkiv

Flere må gjøre jobben

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsministerens innlegg i Dagens Medisin

Jeg vil fortsatt jobbe for å redusere omfanget av midlertidige stillinger i helsetjenesten, ikke minst for leger i spesialisering. Men det er flere enn vi i regjeringen som må gjøre en innsats om vi skal klare å gjøre den jobben.

28. mai 2010 gikk jeg på Stortingets talerstol med en interpellasjon til daværende helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Den handlet om midlertidig ansatte på sykehusene.

Leger er en svært viktig ressurs i spesialisthelsetjenesten. Jeg sa den gang at det over en lang periode har vært en utfordring i sykehus at leger ansettes i midlertidige stillinger i et stort omfang.

I dag er jeg helse- og omsorgsminister. Og jeg har på ingen måte endret mening. Derfor er jeg glad for at regjeringen har satt seg som mål å redusere antallet midlertidig ansatte i offentlig sektor. Dette et av flere områder vi skal se på for å gjøre sykehusene våre enda bedre.

I interpellasjonsdebatten for tre år siden utfordret jeg daværende helse- omsorgsminister til å følge opp problemstillingene rundt midlertidige ansatte på sykehusene. Det gjorde hun. Departementet ba de regionale helseforetakene legge til rette for at flest mulig leger under spesialisering skal få tilbud om fast ansettelse. Arbeidsgrupper i de regionale helseforetakene har sett på ulike modeller.

Spekter og Legeforeningen har etter hvert kommet til enighet om en modell som ivaretar behovet for effektive utdanningsløp, samfunnets behov for legedekning og framtidige behov i helsetjenesten. Det som gjenstår er at de to organisasjonene blir enige om det er behov for endringer i legenes tariffavtale eller ikke.

Høyesterett konkluderte i slutten av oktober på at dagens praksis ikke er lovstridig. Det betyr likevel ikke at den er ønskelig. Høyesterett sin beslutning har gitt oss svar på et av de vanskelige spørsmålene som har vært gjenstand for mye debatt.  Det hinderet som nå gjenstår, er at partene i arbeidslivet finner gode løsninger.

Jeg er sikker på at de vil lykkes.