Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017

Bedre beredskap med nye politihelikoptre og et styrket PST

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen styrker beredskapen med nye politihelikoptre, økte bevilgninger til PST og ny fagskole for brann- og redningspersonell.

– Regjeringen prioriterer trygghet i hverdagen, og øker bevilgningene for å styrke samfunnssikkerhet og beredskap, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

Nye politihelikoptre

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 å sette i gang en anskaffelsesprosess for nye politihelikoptre. Anbefalingen om kjøp, antall og kostnadsrammen blir lagt fram i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Forslaget innebærer kjøp av to nye helikoptre, med mulighet for å kjøpe også et tredje. Helikoptrene blir noe større enn dagens helikoptre, og skal gi en viss transportstøtte som skal kunne frakte en første responsstyrke inn i en akutt situasjon.

– Nå er politihelikoptrene en ren observasjonsplattform. Med en egen transportkapasitet vil politiet kunne komme raskere fram, for eksempel fra beredskapssenteret, sier Anundsen.

PST får et teknologiløft

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har behov for et system som kan effektivisere tjenesten i hverdagen, ved ekstraordinære hendelser og i kriser. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 90 millioner kroner i 2017 til et teknologiløft, med nytt analysesystem i PST.

– PST behandler store mengder data. Det nye analysesystemet vil sette PST bedre i stand til å forhindre et terrorangrep på norsk jord og gi bedre beslutningsstøtte til regjering, politi og forsvar, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Det nye systemet gjør at PST kommer raskere fra analyse til handlinger som forhindrer terror. Beslutningsgrunnlag vil kunne bli utarbeidet både raskere og med høyere kvalitet enn hva som er tilfellet i dag. Dette var også ett av forholdene som evalueringene etter 22. juli pekte på.  Analysesystemet skal bidra til økt effektivitet i PST og bidra til å styrke personvernet og EOS-utvalgets legalkontroll med tjenesten fordi det sikrer sporbarhet og innsyn i data.

Forebygging av spionasje i det digitale rom

Spionasje i det digitale rom er blitt en integrert del av utenlandske sikkerhets- og etterretningstjenesters arbeid. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til PST med 7 millioner kroner for at tjenesten skal være bedre rustet til å håndtere disse utfordringene.

PST vurderer digital spionasje og sabotasje til å være den mest alvorlige langsiktige trusselen innenfor PSTs ansvarsområde. IKT kan brukes til ulike typer terror- og sabotasjehandlinger, politisk påvirkning og i hybrid krigføring. Satsingen vil bidra til at PST vil få økt kapasitet til å forebygge og etterforske spionasje i det digitale rom. PST vil også få økt evne til å samarbeide med E-tjenesten, NSM, politiet og andre aktører på dette området.

Ny fagskole for brann- og redningspersonell

Regjeringen foreslår å bevilge 18,9 millioner kroner for å etablere en offentlig toårig fagskole ved den eksisterende Norges brannskole i Tjeldsund kommune i Nordland. Deler av teoriundervisningen vil bli gjennomført i Harstad. Det vil også bli etablert en avdeling i Stavern som vil få ansvar for utdanning av nødmeldingssentraloperatører og opplæring innen samvirke og samhandling.

– Ved etablering av en ny fagskole vil brannvesenet få økt operativ håndteringsevne, høyere kvalitet på forebyggende arbeid og kommunene vil få tilført viktig kompetanse innenfor samfunnssikkerhetsarbeidet, sier justis- og beredskapsministeren.

Bedre beredskap på Svalbard

Regjeringen ser et behov for økt kontroll samt tilstedeværelse fra Sysselmannen på Svalbard ved Svalbard lufthavn. Regjeringen foreslår derfor å styrke Sysselmannen på Svalbard med 7 millioner kroner. Midlene skal gå til tre stillinger ved Sysselmannens politiavdeling. Styrkingen av Sysselmannens politiavdeling vil også bidra til å høyne den generelle beredskapen på øygruppen.

Overvåking og varsling av flom og skred bidrar til å redusere konsekvenser ved hendelser. For å gi Longyearbyen sine innbyggere økt trygghet for vinteren 2016/2017, planlegger NVE å videreføre snøskredvarslinga på Svalbard i hovedtrekk slik den ble etablert i januar 2016. Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner over Olje- og energidepartementet sitt budsjett til dette formålet.