Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017

Ny landsdekkende offeromsorg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å opprette en ny landsdekkende offeromsorg i tilknytning til de nye politidistriktene. Satsingen vil gi bedre ivaretakelse av ofrenes behov og bidra til at ofrene i større grad klarer å stå i en straffesak til den er ferdig behandlet.

– Styrking av offeromsorgstilbud hos politiet vil gi bedre tilbud til ofre, økt kapasitet til å følge opp ofre over tid og til å samarbeide med øvrig hjelpeapparat, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

– Tiltaket sikrer at kriminalitetsofre i større grad enn tidligere får støtten de trenger for å stå i en straffesak til den er ferdig behandlet. Dette er positivt for det enkelte offer, for politiet og for rettsvesenet, sier Anundsen.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 19 millioner kroner for å styrke arbeidet med offeromsorg gjennom å etablere 12 offeromsorgskontor i tilknytning til hvert av de nye politidistriktene. Dette er etter modell fra Støttesenteret i Trondheim. I tillegg foreslås det at ressursene til Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK) skal inngå i de nye offeromsorgskontorene. I omstillingsprosessen, som starter i 2017, er det viktig å ivareta de ansatte og sikre at kompetanse og erfaring videreføres i ny organisering. Når nytt offeromsorgstilbud er etablert vil om lag 35 stillinger være knyttet til de nye kontorene.

Etableringen av offersomsorgskontorene er del av regjeringens arbeid med opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn.

I tillegg overføres ressursene fra Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK) til politiet og RKKenes budsjett på 9 millioner kroner omdisponeres til formålet. Dette gir totalbevilgning på 28 millioner kroner årlig og antall årsverk i offeromsorgskontorene økes til 35.