Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017

Satser på heldigitale domstoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å igangsette tidenes digitalisering av norske domstoler. Papirløse domstoler vil innebære både kortere saksbehandlingstid og økt rettssikkerhet.

– Digitale domstoler blir positivt for enkeltpersoner, pårørende og ofre som får sakene raskere behandlet. Det vil medføre lavere saksbehandlingstid og betydelige gevinster for domstolene og aktørene som bruker domstolene, herunder politi og påtalemyndighet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

– Digitalisering av domstolene vil samtidig medføre reduserte statlige utgifter til advokater og andre profesjonelle aktører, sier justis- og beredskapsministeren.

Regjeringen foreslår å bevilge 28 millioner kroner til prosjektet Digitale domstoler i 2017. Prosjektet innebærer fulldigitalisering av saksbehandling før, under og etter rettssakene i landets tolv største tingretter, lagmannsrettene og Høyesterett. Prosjektperioden vil pågå over seks år.

Digital kommunikasjon i straffesakskjeden

Videre foreslås det å bevilge 26 millioner kroner i 2017 for å legge til rette for bedre digital kommunikasjon mellom domstolene, politi og påtalemyndigheten og kriminalomsorgen. Når straffesaker heretter registreres, kan informasjonen i saken gjenbrukes elektronisk fra anmeldelse er etablert i politiet til de ulike leddene i straffesakskjeden, også til og fra domstolene. Dette er en sentral del av Digitale domstoler, og er avgjørende for at domstolenes saksbehandling skal kunne digitaliseres i sin helhet. 

Sammen med det allerede iverksatte prosjektet Nye saksbehandlingsløsninger, vil Digitale domstoler strekke seg over ni år og har en samlet investeringskostnad på anslagsvis 350 millioner kroner.