Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017

Storstilt satsing på ID-avklaring og raske returer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen leger fram en historisk satsing på ID-avklaring, og intensiverer arbeidet med returer i statsbudsjettet for 2017.

– Regjeringen vil redusere bruken av falske identitetspapirer og ID-misbruk. Dette er kriminalitet med store negative konsekvenser for både privat og offentlig virksomhet i Norge. Derfor satser vi tungt på ID-avklaring i statsbudsjettet 2017, slik at vi er bedre rustet til å finne ut hvem som ankommer, oppholder seg og søker visum og opphold i Norge, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP). 

Samlet foreslår regjeringen 81 millioner kroner ekstra til politiet og UDI for å sikre økt kontroll av identitetsarbeid.

Den samlede ID-pakken vil styrke kontrollen av identitet til personer som reiser inn i og oppholder seg i riket, samt forebygge og bekjempe ulovlig opphold og kriminalitet som baserer seg på falsk ID og misbruk av ID.

Økt bruk av biometri vil gi bedre kontroll med hvem som ankommer, befinner seg i og søker om opphold eller visum i Norge. Regjeringen satser spesielt på håndholdte enheter, nasjonalt ID-kort for utlendinger og tap og verifikasjonstjeneste.

110 millioner kroner til satsing på returer

Personer som har fått endelig avslag på sin asylsøknad, plikter å returnere til hjemlandet – helst egenorganisert eller assistert, men om nødvendig med tvang. Regjeringen foreslår 105 millioner kroner i økt bevilgning til å kunne returnere minst 9000 utenlandske statsborgere uten oppholdstillatelse, inkludert tilbakekall av oppholdstillatelse der tillatelsen er gitt på falske premisser. Regjeringen foreslår også å styrke returarbeidet i asylmottak med 5 millioner kroner.

Rask retur forebygger at personer uten beskyttelsesbehov søker asyl i Norge. Rask retur medfører også andre positive samfunnseffekter i form av kriminalitetsforebygging og redusert bruk av ressurser i straffesakskjeden. Det forventes at mange av asylsøkerne som ankom i 2015 vil få sin sak behandlet i 2016 og 2017.

– Vi må få til flere assisterte returer. Personer som returnerer til hjemlandet ved bruk av egenorganisert eller assistert retur, har mulighet til å planlegge avskjed og reise, og det er utvilsomt det beste for den enkelte og samfunnet, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.