Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Bedre kapasitet i domstolene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil modernisere domstolene og redusere domstolenes saksbehandlingstider gjennom økt bemanning og opptrapping av tidenes digitaliseringssatsing i norske domstoler.

Regjeringen foreslår å bevilge 37 millioner kroner til Digitale domstoler i 2018. Prosjektet innebærer fulldigitalisering av saksbehandling før, under og etter rettssakene i landets tolv største tingretter, lagmannsrettene og Høyesterett. Prosjektperioden vil pågå over seks år, og det legges nå opp til at prosjektet kan øke i omfang i sitt andre prosjektår.

– Sammen med det allerede iverksatte prosjektet Nye saksbehandlingsløsninger og Elektronisk samhandling i straffesakskjeden (ESAS), vil det med dette være bevilget 235 millioner kroner til IKT-prosjekter som vil effektivisere domstolenes saksbehandling og kommunikasjon med eksterne aktører, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Økt kapasitet i domstolene

I tillegg bevilges det 21 millioner kroner til økt kapasitet i domstolene, herunder økt bemanning, samt videre utredning knyttet til byggeprosjekter i domstolene og videreføring og eventuell utvidelse av prøveprosjektet med opptak i retten.

Saksbehandlingstiden i domstolene har økt over de siste fem årene. Det kan være belastende for ofre og pårørende å vente lenge på dom. Lang saksbehandlingstid øker sannsynligheten for at vitner glemmer og at forbrytere ikke får rett straff.

Styrkingen av kapasiteten i domstolene, gjennom satsing på digitalisering og økt bemanning, vil medføre lavere saksbehandlingstid.

Digitale domstoler skal bidra til at domstolene på sikt når alle målene for saksbehandlingstid som Stortinget har vedtatt. Prosjektet vil også gi betydelige gevinster for aktørene som bruker domstolene, herunder politi og påtalemyndighet. Kvaliteten i saksbehandlingen og rettssikkerheten bedres gjennom nye og bedre arbeidsmåter som tilpasses en stadig mer digitalisert tid.

Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet

Regjeringen foreslår også at det etableres en nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet, etter modell av pilotprosjektet ved Kompetansesenteret for sikkerhet-, fengsels- og rettspsykiatri på Brøset.

– Satsingen er en viktig oppfølging av kritikken mot norsk rettspsykiatri etter domstolsbehandlingen av 22. juli-saken. Tiltaket vil bidra til økt kvalitet i sakkyndigarbeidet og en mer effektiv straffesakskjede, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Fra 2014 har ny modell for organisering av rettspsykiatri blitt prøvd ut ved Kompetansesenteret for sikkerhet-, fengsels- og rettspsykiatri på Brøset.

Evalueringer viser at prosjektet har gode resultater, og at modellen er ressursbesparende for politi- og påtalemyndighet som kan henvende seg ett sted for å rekvirere rettspsykiatrisk sakkyndige.