Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Flere fengselsplasser med nytt fengsel i Agder og forlengelse av avtale med Nederland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen sørger for rekordmange nye fengselsplasser, og foreslår å bevilge 732 millioner kroner i 2018 til nytt fengsel i Agder med 300 plasser. Regjeringen går samtidig inn for å forlenge avtalen med Nederland om leie av fengselsplasser.

– Med dette har regjeringen klart å etablere et rekordhøyt antall fengselsplasser, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Siden regjeringen tiltrådte i 2013 er det opprettet

  • 65 nye plasser ved å utvide eksisterende fengsler, herunder en ny ungdomsenhet
  • 181 nye plasser ved Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg og Ullersmo fengsel
  • leie av 242 plasser i Nederland.

Regjeringen har også økt kapasitet for straffegjennomføring med elektronisk kontroll. 300 nye plasser i Agder vil etter planen kunne tas i bruk medio 2020.

Nye Agder fengsel skal bidra til å dekke behov for kapasitet til straffegjennomføring for å unngå soningskø og sikre at politiet får nok varetektsplasser.

Rekordmange fengselsbetjenter uteksamineres

Regjeringen vil ha godt kvalifiserte fengselsbetjenter i det nye fengselet. Tre ekstra klasser ved Kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter (KRUS) er tatt opp i 2017 etter forslag fra regjeringen i revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen foreslår nå opptak av ytterligere to ekstra klasser i 2018. Samlet foreslår regjeringen en bevilgning på 65,5 millioner kroner til opptaket i 2018. Opptaket kommer i tillegg til det ordinære opptaket ved KRUS på syv klasser i 2018.

Forlengelse av avtale med Nederland om leie av fengselsplasser

Regjeringen foreslår å bevilge 89,2 millioner kroner i 2018 til å forlenge avtalen med Nederland om leie av fengselsplasser med ett år, frem til 1. september 2019.

– Avtale om leie av 242 fengselsplasser i Nederland har bidratt til redusert soningskø og færre brudd på frister for overføring av varetektinnsatte fra politiarrest til fengsel. Erfaringer med drift av fengslet etter to år er meget gode.

Soningskøen er rekordlav

Soningskøen er redusert fra i overkant av 1 000 dommer rett før fengselet i Nederland åpnet i september 2015, til 157 dommer per 6. oktober 2017. Soningskøen er på et historisk lavt nivå.

Avtalen har også gitt rom for å kunne gjennomføre vedlikehold og rehabilitering av eldre og nedslitt bygningsmasse i Norge.

Regjeringen foreslår å bevilge 89,2 millioner kroner i 2018 til å forlenge avtalen til 1. september 2019. Samlet bevilgning til avtalen i 2018 utgjør 302 millioner kroner.