Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen vil styrke politiets driftsbudsjett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke politiets driftsbudsjett med 100 millioner kroner i frie driftsmidler i 2018, der politidistriktene skal prioriteres.

Dette kommer i tillegg til 296 millioner kroner i økte driftsmidler til politidistriktene som er bevilget i 2017. Midlene foreslås videreført over statsbudsjettet i 2018.

Regjeringen mener at politiet selv må bestemme om det skal tilsettes nye polititjenestepersoner eller om det skal investeres i utstyr, biler eller annet for å nå målene som er satt.

– Det vil også i 2018 være behov for stram styring og prioritering i politiet. Det er viktig at politiet og politimestrene gis handlingsrom til å bruke de samlede ressursene på en effektiv måte innenfor de rammebetingelser, mål- og resultatkrav som foreligger, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Regjeringen legger med det dette budsjettforslaget til rette for en mer overordnet, strategisk og langsiktig styring av politiet, med større vekt på mål, resultater og effekter og mindre på ressursinnsats, tiltak og aktiviteter.