Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Bedre IKT-sikkerhet – skjerpet innsats mot hybride trusler og cybertrusler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet innen IKT-sikkerhet med 52 millioner kroner.

– Dagens digitale verden er kompleks, med ny teknologi som introduseres fortløpende og der endringer skjer stadig hurtigere. Denne kompleksiteten medfører også sikkerhetsutfordringer. Regjeringen foreslår derfor å både skjerpe sikkerheten og heve kompetansen på IKT-sikkerhetsområdet, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Hybride trusler og cybertrusler

Regjeringen vil styrke arbeidet med hybride trusler og cybertrusler i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med 25 millioner kroner. Satsingen skal bidra til at PST får bedre kapasitet i det digitale rom til å avdekke, forhindre, håndtere og etterforske de mest alvorligste forsøkene på spionasje, sabotasje, påvirkningsoperasjoner.

Satsingen skal også gi grunnlag for videre utvikling av PSTs samarbeid med Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Kripos i Felles Cyberkoordineringssenter (FCKS).

Inntrengningstesting

Regjeringen bevilger 10 millioner kroner til inntrengningstesting ved Nasjonal sikkerhetmyndighet (NSM). Denne styrkingen vil øke kapasiteten for avdekking av sårbarheter og legge til rette for risikoreduserende tiltak i kritisk infratruktur og sikkerhetsgraderte systemer under alle departmenters ansvarsområder.

– Regjeringens forslag innebærer en økning av kapasiteten i NSM for denne type tjenester og vil gjøre tiltaket tilgjengelig for flere kritiske systemer og funksjoner. I henhold til sikkerhetsloven er det virksomhetene selv som må fremme et ønske om en slik test, og det er derfor viktig å motivere virksomheter med kritisk infrastruktur og sikkerhetsgraderte systemer å benytte seg av denne kapasitetsøkningen, sier Wara.

Forskningsløft

Regjeringen bevilger 17 millioner kroner til styrket forskning innen IKT-sikkerhet. I tillegg videreføres bevilgningen fra 2018 på 5 millioner kroner som en basisbevilgning til Simula til økt kryptokompetanse og forskning.

Øvrig bevilgning skal fordeles via Forskningsrådets programmer SAMRISK og IKTPLUSS, med henholdsvis 7 og 10 millioner kroner.

En styrket forskningsinnsats vil bidra til å sikre nasjonal spesialistkompetanse innen IKT-sikkerhet og å utvikle teknologi og sikkerhetsløsninger som er bedre bedre i stand til å sikre samfunnets verdier og andre sentrale funksjoner.

Forskningsløftet inkluderer også tverrsektorielle temaer innen ledelse og organisering. Forskningssatsingen er et ledd i oppfølgingen av regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2019-2028) og arbeidet med Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse.