Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Nedjustering av overprisede gebyrer på rettsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår 77 millioner kroner til nedjustering av overprisede gebyrer på rettsområdet. Nedjusteringen skal sørge for at gebyrene ikke overstiger kostnadene staten har ved å tilby tjenestene.

I dag er det hovedsakelig svakerestilte personer som betaler gebyrene som regjeringen foreslår nedjustert. Gebyrene som foreslås nedjustert er blant annet gebyrer for tvangsfullbyrdelser som tvangssalg og fravikelser av fast eiendom og tilbakelevering av løsøre.

– Det er viktig å nedjustere overprisede gebyrer på rettsområdet, ikke minst med tanke på at de som betaler dem ofte er personer i en vanskelig livssituasjon, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Nedjusteringen vil redusere publikums utgifter med om lag 21 millioner kroner til politiet og om lag 55 millioner kroner til domstolene.