Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Økning i antall overføringsflyktninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke antall overføringsflyktninger fra 2 120 i 2018 til 3 000 i 2019.

– Regjeringen har en målsetning om at mennesker uten reelt beskyttelsesbehov ikke skal få opphold i Norge. Det er avgjørende for å sikre legitimitet til asylinstituttet at det kun er mennesker med et reelt beskyttelsesbehov som får opphold. Det at vi har ført en streng asylpolitikk over tid, og sikret raske returer, gjør at vi i år kan øke antall kvoteflyktninger, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Stadig færre søker asyl i Norge. Samtidig har summen av antall personer som fikk opphold etter en asylsøknad, antall overføringsflyktninger og tilhørende familieinnvandring sunket siden 2016. Norge har i dag de laveste ankomstene på flere tiår.

– Regjeringen vil fortsette å føre en stram asylpolitikk, med fokus på rask retur av asylsøkere uten reelt beskyttelsesbehov. Tross lave ankomster opprettholder vi innsatsen på returarbeid. Siden høsten 2013 har vi returnert over 36 000 mennesker uten lovlig opphold i Norge. Norge har en høy retureffektivitet i europeisk sammenheng, avslutter Wara.

Økningen i antall kvoteflyktninger i 2019 må ses i sammenheng med utviklingen i antall asylsøkere og øvrige innvandrings- og integreringsutfordringer i Norge.