Historisk arkiv

Oppfølging av Stortingets vedtak om enslige mindreårige asylsøkere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har, på bakgrunn av Stortingets vedtak 14. november 2017, vedtatt endringer i utlendingsforskriften som gjelder tidsbegrenset oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere. Endringene trer i kraft 1. februar 2018.

– Departementet har fulgt opp Stortingets vedtak, i det alt vesentlige i tråd med brevet oversendt de parlamentariske lederne 11. desember 2017. Vi har vedtatt utfyllende føringer for vurderingen av om enslige mindreårige asylsøkere over 16 år skal få tidsbegrenset opphold frem til de fyller 18 år, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP). 

Det er også synliggjort i forskriften at det å gi en tidsbegrenset tillatelse skal være forsvarlig ut fra hensynet til barnets beste. For å følge opp Stortingets vedtak av 18. januar 2018 er det i ikrafttredelsesrundskrivet presisert at det i vedtaket skal fremkomme hvilke vurderinger som har vært foretatt av barnets situasjon, herunder hvordan hensynet til barnets beste er vurdert. 

– Uansett må utlendingsmyndighetene, som tidligere, foreta en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak, sier statsråden.

Det er også vedtatt i tråd med stortingets vedtak, en ny midlertidig bestemmelse som innebærer at en nærmere avgrenset gruppe får rett til ny behandling av saken sin. Vilkårene er blant annet at utlendingen er henvist til internflukt, og at vedtaket er fattet etter 1. oktober 2016. Utlendingens alder på tidspunktet for Utlendingsdirektoratets opprinnelige vedtak skal legges til grunn, i tråd med Jeløya-plattformen. De det gjelder må be Utlendingsdirektoratet om ny behandling innen 90 dager etter at bestemmelsen trer i kraft. Alle gis fritt rettsråd (advokat). For nærmere informasjon, se faktaboks nedenfor. 

Departementet har i ikrafttredelsesrundskriv G-03/2018 gitt nærmere veiledning for hvordan de nye bestemmelsene skal forstås og anvendes. Forskriftsendringene og rundskrivet innebærer at departements instruks GI-02/2017 – Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 – enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt, ikke lenger gjelder.

Forskrift om endringer i utlendingsforskriften (oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere)

Rundskriv: Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften §§ 8-8 og 8-8 a (oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere)

 

Mulighet for ny behandling for dem som har fått tidsbegrenset oppholdstillatelse som enslig, mindreårig asylsøker etter 1. oktober 2016 og som er henvist til internflukt

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag vedtatt endringer i utlendingsforskriften som innebærer at en avgrenset gruppe utlendinger som har fått tidsbegrenset oppholdstillatelse som enslig, mindreårig asylsøker, får rett til ny behandling av sin sak. Dette er en oppfølging av Stortingets vedtak 14. november 2017.

Hvem har rett til ny behandling?

For å ha rett til ny behandling, må blant annet følgende vilkår være oppfylt:

Utlendingen må ha fått tidsbegrenset oppholdstillatelse som enslig, mindreårig asylsøker, jf. utlendingsforskriften § 8-8, vedtaket er fattet etter 1. oktober 2016 og utlendingen er i det siste vedtaket i saken henvist til internflukt. Videre må utlendingen fremme ny søknad til Utlendingsdirektoratet (UDI) innen 90 dager etter at forskriftsbestemmelsen som gir rett til ny behandling trer i kraft 1. februar 2018.

Utlendinger som har fått oppholdstillatelse i et annet land som deltar i Dublin-samarbeidet omfattes ikke av muligheten til ny behandling. Det samme gjelder utlendinger som kan utvises på grunn av straffbare forhold.

Hva må man gjøre for å få ny behandling av saken?

Utlendinger som fyller vilkårene og som ønsker ny behandling av saken sin, må levere søknad til UDI innen 90 dager. Det er også mulig å søke fra utlandet.

Søknaden kan fremsettes på et eget skjema som UDI har laget, men dette er ikke et krav. Skjemaet vil gi veiledning om hvilke opplysninger utlendingsmyndighetene trenger i sin saksbehandling. Se nærmere informasjon på UDIs nettside [her].

Hva innebærer den nye behandlingen?

Den nye behandlingen innebærer at utlendingen får en ny vurdering av behovet for beskyttelse. Dersom utlendingen ikke fyller vilkårene for beskyttelse, skal utlendingsmyndighetene vurdere å gi oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, jf. utlendingsloven § 38. Det skal tas hensyn til nye opplysninger av betydning for vurderingen, for eksempel nye opplysninger om nettverk eller helsesituasjon. Når det gjelder alder, skal det imidlertid tas utgangspunkt i utlendingens alder på tidspunktet for UDIs opprinnelige vedtak. Det skal tas utgangspunkt i utlendingsforskriften § 8-8, slik den nå lyder.

I korte trekk betyr dette at saken vurderes etter noe endrede kriterier. Dette betyr ikke at alle som får saken sin vurdert på nytt får opphold i Norge.

UDIs vedtak kan påklages til Utlendingsnemnda (UNE).

Hva skjer med dem som er i utlandet?

De som er i utlandet kan også søke om ny behandling. Utgangspunktet er at sakene behandles mens de fortsatt er i utlandet. Dersom de etter den nye behandlingen får opphold, vil norske myndigheter bistå med retur til Norge, og dekke utgiftene til reisen.

Gis det fritt rettsråd (advokat)?

Alle som er omfattet av ordningen gis fritt rettsråd (advokat), både ved behandlingen i UDI og UNE.