Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften §§ 8-8 og 8-8 a (oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere)

Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 22. januar 2018 endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften, utlf.). Endringene trer i kraft 1. februar 2018. 

Det er gjort endringer i utlf. § 8-8 om tidsbegrenset oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere over 16 år som får opphold på grunn av mangel på forsvarlig omsorg ved retur. I nytt annet og tredje ledd gis det føringer for vurderingen av om det skal gis en tidsbegrenset tillatelse frem til fylte 18 år eller en tillatelse uten slik tidsbegrensning, jf. utlendingsloven (utl.) § 38. I annet ledd er det inntatt en liste med momenter som skal vektlegges i en helhetsvurdering av hva slags tillatelse som skal gis, og i tredje ledd synliggjøres det at det skal være forsvarlig ut fra hensynet til barnets beste å gi en tidsbegrenset tillatelse. Det er også vedtatt en ny midlertidig bestemmelse i utlf. § 8-8 a, som innebærer at en nærmere avgrenset gruppe enslige, mindreårige asylsøkere som har fått tidsbegrenset oppholdstillatelse etter utlf. § 8-8, får rett til ny behandling. Dette rundskrivet gir veiledning for hvordan de nye bestemmelsene skal forstås og anvendes. 

Forskriftsendringene og rundskrivet her erstatter departementets instruks GI-02/2017 – Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 – enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt. Dette innebærer blant annet at føringen i denne instruksen om at manglende nettverk og/eller ressurser til å klare seg i internfluktområdet, samt sosiale og humanitære forhold ved retursituasjonen, ikke alene kan begrunne at det gis en «vanlig» oppholdstillatelse etter utl. § 38, ikke lenger gjelder. Dette er momenter som vil inngå i den foran nevnte helhetsvurderingen.

De nye forskriftsbestemmelsene har ikke vært på alminnelig høring, da dette ble ansett åpenbart unødvendig, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c. Det vises til at saken allerede har vært behandlet i Stortinget, og at det er viktig med rask ikrafttredelse.

Les hele rundskrivet her (PDF)

Les den nye forskriften her