Forskrift om endringer i utlendingsforskriften (oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere)

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 22. januar 2018 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) §§ 28, 38 og 92, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582. 

I

I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer: 

§ 8-8 skal lyde:

§ 8-8. Tidsbegrenset oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere over 16 år som får opphold på grunn av mangel på forsvarlig omsorg ved retur

Enslige, mindreårige asylsøkere som har fylt 16 år på vedtakstidspunktet og som ikke har annet grunnlag for opphold enn at norske myndigheter anser at søkeren er uten forsvarlig omsorg ved retur, kan gis oppholdstillatelse etter lovens § 38 første ledd til fylte 18 år. Tillatelsen kan ikke fornyes og danner ikke grunnlag for oppholdstillatelse for familiemedlemmer etter lovens kapittel 6.

Ved vurderingen av om det skal gis en tidsbegrenset tillatelse etter første ledd eller en tillatelse etter lovens § 38, skal blant annet følgende momenter vektlegges:

a) barnets alder,

b) hvilke språk barnet snakker,

c) barnets fysiske og psykiske helsesituasjon,

d) barnets behov for stabilitet og kontinuitet,

e) barnets tilknytning til familie, venner og nærmiljø i hjemlandet og i Norge,

f) barnets omsorgssituasjon i Norge,

g) den sosiale og humanitære situasjonen ved retur,

h) om barnet henvises til internflukt og mangler omsorgspersoner, nettverk eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet,

i) om barnet har vært utsatt for menneskehandel, overgrep eller omsorgssvikt, og

j) medgått saksbehandlingstid, med mindre barnet selv har bidratt til at saken ikke er avgjort tidligere.

Å begrense tillatelsens varighet, slik at den gjelder til utlendingen fyller18 år, skal være forsvarlig ut fra hensynet til barnets beste.  

Ny § 8-8 a skal lyde:

§ 8-8 a. Midlertidig bestemmelse om ny behandling for utlendinger som har fått tidsbegrenset oppholdstillatelse etter forskriftens § 8-8

Utlendingsmyndighetene skal ta til behandling nye søknader om oppholdstillatelse etter lovens § 28 fra utlendinger som har fått oppholdstillatelse etter forskriftens § 8-8 i perioden 1. oktober 2016 til 1. februar 2018 og som i det siste vedtaket i saken er henvist til internflukt etter lovens § 28 femte ledd. Utlendingen må fremme søknad til Utlendingsdirektoratet senest 90 dager etter tidspunktet for ikrafttredelse av bestemmelsen her. Slik søknad kan også fremmes fra utlandet. Vedtak truffet av Utlendingsdirektoratet i første instans kan påklages til Utlendingsnemnda.

Ved vurderingen av om det skal gis oppholdstillatelse skal utlendingens alder på tidspunktet for Utlendingsdirektoratets opprinnelige vedtak legges til grunn. For øvrig skal det tas utgangspunkt i situasjonen på tidspunktet for den nye behandlingen. For utlendinger som fortsatt er under 18 år, skal saken behandles etter forskriftens § 8-8, slik den lyder etter 1. februar 2018.

En utlending har likevel ikke rett til ny behandling etter bestemmelsen her dersom:

a) utlendingen har fått oppholdstillatelse i et annet land som deltar i Dublin-samarbeidet, eller

b) utlendingen kan utvises etter lovens § 66 første ledd bokstav b, c, e, § 67 eller § 126 annet ledd.

Det gis fritt rettsråd uten behovsprøving i forbindelse med saksbehandlingen i Utlendingsdirektoratet og ved negativt vedtak fattet av Utlendingsdirektoratet.

II

Endringene trer i kraft 1. februar 2018.