Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Solid satsing på objektsikring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidet med objektsikring med 171 millioner kroner til politiet, 17,5 millioner kroner til PST, 148,2 millioner kroner til datasentre i justissektoren, samt å bevilge 865,3 millioner kroner til nytt beredskapssenter.

Politiets nasjonale beredskapssenter
Byggingen av Politiets nasjonale beredskapssenter vil føre til at en tredjedel av politiets skjermingsverdige objekter blir sikret. Senteret skal stå ferdig i september 2020. Foto: Nordic – Office of architecture

Riksrevisjonens undersøkelse i 2018 av oppfølgning av objektsikring viser at det har skjedd forbedringer siden 2015, men at det fremdeles gjenstår mye.

– Dette er en solid satsing på objektsikring, og satsingen viser at regjeringen tar de gjenstående utfordringer på det største alvor og arbeidet med å lukke avvik vil ha fortsatt meget høy prioritet, sier justis-, beredskap og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Politidirektoratet har laget en helhetlig plan for objektsikring. Avvikene som er påvist av Riksrevisjonen skal lukkes. Den femårige planen, som også inkluderer sikring av operasjonssentraler som ikke er klassifisert som skjermingsverdige objekt, er av Politidirektoratet kostnadsestimert til om lag 300 millioner kroner.

I planen er skjermingsverdige objekt gitt prioritet, og Politidirektoratet planlegger for at restrisikoen for dagens skjermingsverdige objekter vil være innenfor den nye sikkerhetslovens bestemmelser i løpet av 2020.