Historisk arkiv

Foreslår at Partnerdrapsutvalget får tilgang til taushetsbelagt informasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår i dag at offentlige tjenester får adgang til å gi taushetsbelagt informasjon til Partnerdrapsutvalget. Utvalget skal gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner.

Partnerdraputvalget, nedsatt i oktober 2018, skal vurdere om, i hvilken grad og eventuelt på hvilken måte det kan ha forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av disse sakene. Utvalget skal også gi anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres. Formålet med regjeringens forslag er å gi utvalget tilgang til nødvendig taushetsbelagt informasjon, slik at utvalget skal kunne utføre sine oppgaver på en god måte.

Drap står i særstilling som lovbrudd og innebærer den ultimate krenkelse av individet. I 2018 ble det begått 25 drap i Norge. Seks av drapsofrene var partner eller ekspartner til gjerningspersonen. Alle de seks ofrene var kvinner. Partnerdrap har de siste årene utgjort en fjerdedel av alle drap i Norge.

Forskning viser at disse drapene sjelden kommer uten forvarsel. I syv av ti partnerdrap var det registrert partnervold før drapet. I fem av ti partnerdrap var det registrert mer enn fem voldsepisoder før drapet.

– Det betyr at i flertallet av partnerdrapssakene i Norge er det et betydelig potensial for forebygging. Vi må derfor kontinuerlig søke kunnskap om hvilke tiltak som virker. Med tilgang til taushetsbelagt informasjon vil utvalget settes i enda bedre stand til å vurdere flere saker i sammenheng og få et godt grunnlag for sammenligning og systematisk vurdering og analyse, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Det framgår i opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) at regjeringen skal nedsette en gruppe/kommisjon som skal gjennomgå et utvalg av partnerdrapssaker. 

Prop. 131 L (2018–2019) Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget