Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2020

35 millioner til teknisk utstyr i domstolene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til teknisk utstyr for å holde rettsmøter uten fysisk oppmøte. Dette vil gjøre det mulig å avvikle flere saker under koronasituasjonen.

– Koronasituasjonen gjør det vanskelig å avvikle sakene i domstolen på vanlig måte, men det er viktig for folks rettssikkerhet at saksbehandlingstiden i domstolene ikke blir for lang. Derfor bevilger vi nå 35 millioner kroner for å kunne legge til rette for at flere rettssaker kan gjennomføres ved hjelp av fjernmøteteknologi, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått å sette av 35 millioner kroner til innkjøp av teknisk utstyr i domstolene. Bevilgningen skal bidra til å gjennomføre flere rettssaker ved bruk av fjernmøteteknologi og såkalte «hybrider» hvor noen aktører fysisk i rettssalen, mens andre deltar via fjernmøte.

Oppfølging av midlertidig forskrift
Regjeringen har vedtatt en midlertidig forskrift med hjemmel i koronaloven med tiltak som er nødvendige for å muliggjøre og sikre en forsvarlig og trygg saksavvikling i rettsvesenet. Forskriften åpner for økt bruk av fjernmøter og fjernavhør slik at rettsmøter kan gjennomføres uten at samtlige deltakere er til stede i rettssalen.

Forskriften får imidlertid ikke full effekt så lenge domstolene mangler det nødvendige tekniske utstyret for kunne gjennomføre fjernmøter. De fleste tingrettene er ikke inkludert i dagens pågående prosjektet «Digitale domstoler», og har i varierende utstrekning tilgang til teknisk utstyr for å gjennomføre saker digitalt.