Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2020

45 nye stillinger til namsmannen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 17,5 millioner kroner til 45 midlertidige stillinger hos namsmannen til å håndtere store restanser i utleggsforretninger og nye saker som kommer som følge av de iverksatte tiltakene mot Covid-19.

Det er forventet at tiltakene mot koronapandemien vil gi ekstraordinær økning i saker til namsmannen i 2020.

– For lang saksbehandlingstid hos namsmannen kan medføre at ellers levedyktige bedrifter risikerer å gå konkurs mens de venter på inndrivelse. Der er derfor helt nødvendig at vi styrker namsmannen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Sakene hos namsmannen bør behandles raskest mulig, men saksbehandlingstiden har de siste årene blitt kritisk høy – ca. 100 dager. Namsmannen har ikke kapasitet til å behandle den antatte økningen i antall saker som følge av de iverksatte smittereduserende tiltakene.

– Namsmannens saker er tidskritiske, samfunnskritiske og har stor betydning for rettsikkerheten. De 45 stillingene vi foreslår opprettet skal håndtere restanser og ta unna nye saker som kommer, sier Mæland.

Utleggsforretninger er gebyrbelagt. Tiltaket vil generere inntekter på ca. 56 millioner kroner i 2020.